Bản chất của tài chính là gì


Tài chính là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, thông qua quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế

bản chất tài chính là gì

Bản chất tài chính là gì

Tài chính là sự vận động tương đối của tiền tệ (với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện tích lũy) trong lĩnh vực phân phối, nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế

Các quan hệ tài chính giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế bao gồm:

- Dân cư, doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước.

- Dân cư, doanh nghiệp mua cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp, kho bạc Nhà nước, Ngân hàng.

- Người làm công và các doanh nghiệp nộp tiền vào các quỹ bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm rủi ro (nộp phí bảo hiểm).

- Nhà nước cấp phát ngân sách để xây dựng đường giao thông tài trợ cho trường học, bệnh viện, nghiên cứu khoa học.

- Các doanh nghiệp sử dụng vốn điều lệ để nua vật tư trang thiết bị hay thiết bị máy móc.

- Ngân hàng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp vay tiền

- Quỹ bảo hiểm trả bồi thường thiệt hại cho người mua bảo hiểm bị tai nạn rủi ro hoặc trả lương hưu.

Ý nghĩa của phạm trù tài chính có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một cách hiểu đơn giản nhất là: Tài chính là các hoạt động liên quan đến tiền. Hoặc là Tài chính là việc quản lý của cải bằng tiền nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.

Có thể hiểu tài chính theo một phương diện khác: đó là các hoạt động liên quan tới việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính (tiền tệ, tiền vốn) của các chủ thể kinh tế khác nhau: các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ hay nhà nước. Trong tiếng Anh, tài chính – Finance được hiểu là:

- The management of money: việc quản lý tiền.

- Control, supply of money to do something): huy động, kiểm soát tiền.

Phân biệt tài chính với các phạm trù kinh tế khác:

- Phân biệt tài chính với tiền tệ: tiền tệ về bản chất là vật ngang giá chung trong trao đổi hàng hoá với các chức năng thước đo giá trị, tích luỹ. Tài chính là các hoạt động liên quan tới tiền tệ với chức năng thanh toán và phương tiện tích luỹ nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.

- Tài chính và giá cả: gía cả là biểu hiện của giá trị hàng hoá trong lưu thông.

 

Chức năng của tài chính

1. Chức năng phân phối

Chức năng phân phối thể hiện ở việc phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung và phi tập trung. Phân phối tài chính bao gồm quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại.

 2. Chức năng giám sát (giám đốc)

Chức năng giám sát được thể hiện thông qua việc sử dụng các chỉ tiêu tài chính để theo dõi, đánh giá việc sử dụng các nguồn lực tài chính. Các chỉ tiêu tài chính ở đây  có thể là tỷ suất lợi nhuận, lãi suất hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu… Các nhà đầu tư, các nhà quản lý tài chính sử dụng các chỉ tiêu này để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, sử dụng vốn trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Bài tiếp: Hệ thống tài chính là gì

dịch vụ báo cáo tài chính