Bảng danh sách nhân viên công ty trên excel năm 2023


Bảng danh sách nhân viên công ty phản ánh chỉ tiêu số lượng lao động của doanh nghiệp bao gồm cả lao động dài hạn, lao động tạm thời, lao động trực tiếp, gián tiếp và lao động thuộc các lĩnh vực ngoài sản xuất.

Bảng danh sách nhân viên công ty năm 2023

bảng danh sách nhân viên công ty

Bảng danh sách nhân viên công ty do bộ phận nhân sự lập trên cơ sở hợp đồng tuyển dụng và các tài liệu khác liên quan. Chứng từ này được lập chung cho toàn doanh nghiệp một cuốn và lưu tại bộ phận nhân sự. Đồng thời, danh sách lao động cũng được lập riêng cho từng bộ phận sử dụng lao động và sử dụng để theo dõi cơ cấu lao động tại đơn vị đó

Bảng danh sách nhân viên cung cấp thông tin gì

Cung cấp các thông tin cần thiết như

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Số Chứng Minh

Mã số thuế

Số sổ BH

Trình độ              

 Loại hợp đồng lao động         

Thời điểm bắt đầu làm việc    

Địa chỉ thường trú                                                                            

Tải mẫu bảng danh sách nhân viên công ty trên excel: Tại đây

Bài trước:

Các khoản trích theo lương năm 2021

⇒ Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

dịch vụ báo cáo tài chính