Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá


Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá nhé

1/ Mẫu bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá

bảng kê danh sách nguời trồng cây thuốc lá

2/ Lưu ý khi viết bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá

 

[Tên doanh nghiệp]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ........... /...............

................. , ngày .....  tháng .....  năm 20    

 

BẢNG KÊ

DANH SÁCH NGƯỜI TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

 

Số TT

Tên người trồng cây thuốc lá

Hộ khẩu thường trú

Loại cây thuốc lá

Địa điểm trồng cây thuốc lá

(Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi trồng cây thuốc lá)

Diện tích (ha)

1

Nguyễn Văn A

 

Thuốc lá vàng sấy

 

 

Thuốc lá Burley

 

 

Thuốc lá Nâu

 

 

Thuốc lá....

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

Thuốc lá vàng sấy

 

 

Thuốc lá Burley

 

 

Thuốc lá Nâu

 

 

Thuốc lá....

 

 

...

...

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

 

Xác nhận của UBND cấp xã
(ký tên và đóng dấu)

Tải bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính