Bảng kê dự kiến diện tích năng suất sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá


Bảng kê dự kiến diện tích năng suất sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT

1/ Mẫu bảng kê dự kiến diện tích năng suất sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

bảng kê dự kiến diện tích năng suất sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

2/ Cách viết bảng kê dự kiến diện tích năng suất sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

[Nhập tên doanh nghiệp]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ............ /.............

............... , ngày         tháng         năm 20     

 

BẢNG KÊ

DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

 

Số TT

Loại cây thuốc lá

Địa điểm trồng cây thuốc lá

(Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi dự kiến trồng cây thuốc lá)

Diện tích (ha)

Năng suất (tấn/ha)

Sản lượng (tấn)

1

Thuốc lá vàng sấy

 

 

 

 

2

Thuốc lá Burley

 

 

 

 

3

Thuốc lá Nâu

 

 

 

 

...

Thuốc lá....

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Tải bảng kê dự kiến diện tích năng suất sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính