Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200


Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội có mẫu là 11-LĐTL được ban hành trong phụ lục III kèm thông tư 200/2014/TT-BTC và hướng dẫn cách lập mẫu 11-LĐTL

Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200 dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).

Mẫu 11-LĐTL bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200

Cách lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu 11-LĐTL

- Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382,3383,3384, 3386), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.
- Cơ sở lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200:
+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ... kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.
+ Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).
 
Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký- Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ cái TK 334, 338...), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, Tham khảo tại: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tải bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200: Tại đây

Bài trước: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính