Báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh


Mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán đang làm chuyên đề thực tập, đề án môn học, luận văn bảo vệ tốt nghiệp

báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Để làm tốt báo cáo thực tập doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh thì bạn cần phải xây dựng được đề cương chuyên đề thực tập doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh, để có thể hoàn thiện báo cáo một cách hiệu quả nhất

Đề cương báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2021

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY...

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
- Nêu lý do chọn đề tài báo cáo thực tập doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
- Giới thiệu kết cấu đề tài báo cáo thực tập doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY....1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của Công ty...
1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty...
Lấy mục 1.2.2 ở Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty...
- Nêu rõ phương thức bán hàng tại công ty
- Các loại sản phẩm dịch vụ của công ty ảnh hưởng đến doanh thu như thế nào.
- Các loại doanh thu, thu nhập trong đơn vị
1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty
- Các loại chi phí trong đơn vị,
- Đặc điểm phát sinh các loại chi phí.
1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty...
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận  trong trong Công ty liên quan đến:
- Công tác tiếp thị,
- Ký kết hợp đồng bán hàng,
- Giao hàng, vận chuyển hàng,
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính và các hoạt động khác...
 CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY...

 


2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán
Trong mục này tại chương 2 của báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải mô tả được:
- Bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ theo từng phương thức bán hàng, chứng từ giảm doanh thu (nếu có), chứng từ ghi nhận doanh thu tài chính, thu nhập khác và lấy  một số chứng từ tiêu biểu của Công ty để minh họa.
- Lấy 2 ví dụ bán hàng (bán lẻ, bán buôn, bán qua đại lý hoặc bán trả góp...) đưa Hợp đồng bán hàng, Hóa đơn bán hàng.
- Lấy 1 ví dụ về các khoản giảm trừ doanh thu mô tả qua chứng từ.
- Lấy 1 ví dụ về doanh thu tài chính (như lãi tiền gửi ngân hàng)
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và thu nhập khác
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu, các khoản giảm doanh thu, các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty.
(Mở các sổ chi tiết về doanh thu, hoặc sổ chi tiết bán hàng về thu nhập khác)
2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu, các khoản giảm doanh thu, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
Ví dụ: áp dụng hình thức sổ nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung sau đó đưa Sổ cái TK 511, 515, 711 với số liệu đầy đủ bao gồm cả dòng kết chuyển và dòng cộng dồn.

Tham khảo: Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200
2.2. Kế toán chi phí
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ để xác định giá vốn hàng bán của Công ty.
- Đưa Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao, Biên bản nghiệm thu để xác định giá vốn (Lấy tương ứng với các nghiệp bán hàng ở trên)
2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết giá vốn hàng bán (TK 632), các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty
2.2.1.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.

Ví dụ: áp dụng hình thức sổ nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung sau đó đưa Sổ cái TK 632 với số liệu đầy đủ bao gồm cả dòng kết chuyển và dòng cộng dồn.

2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ để xác định chi phí bán hàng của Công ty.
- Đưa Bảng tính lương của bộ phận bán hàng, Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ khấu hao của bộ phận bán hàng, Hóa đơn dịch vụ mua ngoài.... (Diễn giải nội dung của các nghiệp vụ)
2.2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết chi phí bán hàng (TK 641), các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty
2.2.2.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hàng
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí bán hàng, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
Ví dụ: áp dụng hình thức sổ nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung sau đó đưa sổ cái TK 641 với số liệu đầy đủ bao gồm cả dòng kết chuyển và dòng cộng dồn.
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ để xác định chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.
- Đưa Bảng tính lương của bộ phận QLDN, Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ khấu hao của bộ phận QLDN, Hóa đơn dịch vụ mua ngoài.... (Diễn giải nội dung của các nghiệp vụ)
2.2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp (TK642), các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty
2.2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý doanh nghiệp
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
Ví dụ: áp dụng hình thức sổ nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung sau đó đưa sổ cái TK 642 với số liệu đầy đủ bao gồm cả dòng kết chuyển và dòng cộng dồn.
2.2.4. Kế toán chi phí tài chính
2.2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ để xác định chi phí tài chính của Công ty.
- Đưa chứng từ về lãi vay phải trả hoặc cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán
2.2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí tài chính
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết chi phí tài chính (TK 635), các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty
2.2.4.3. Kế toán tổng hợp về chi phí tài chính
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí tài chính, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
Ví dụ: áp dụng hình thức sổ nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung sau đó đưa sổ cái TK 635 với số liệu đầy đủ bao gồm cả dòng kết chuyển và dòng cộng dồn.
2.2.5. Kế toán chi phí khác
2.2.5.1. Chứng từ và thủ tục kế toán
Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ để xác định chi phí khác của Công ty.
2.2.5.2. Kế toán chi tiết chi phí khác
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết chi phí khác, các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty
2.2.5.3. Kế toán tổng hợp về chi phí khác
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp chi phí khác, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Trong mục này của báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh học viên phải trình bày được:
- Kỳ xác định kết quả kinh doanh,
- Quy trình xác định kết quả kinh doan h và trích dẫn sổ kế toán phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty qua việc ghi sổ TK 911...
 


CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY...


3.1. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty ...
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty...
- Về công tác quản lý doanh thu, chi phí
- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hiện hành hay không...)

- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ thêm hoặc bớt khâu nào trong quá trình luân chuyển chứng từ...)
- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
- Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
- Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
PHỤ LỤC

Chú ý:
- Đề tài báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh này thích hợp với các công ty kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp

Tải mẫu báo cáo thực tập doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính