Báo cáo thực tập kế toán thành phẩm mới nhất


Báo cáo thực tập kế toán thành phẩm mới nhất dành cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu để chuẩn bị làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

báo cáo thực tập kế toán thành phẩm

Đề cương báo cáo thực tập kế toán thành phẩm mới nhất 

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY…

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

 

  • Nêu lý do chọn đề tài kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
  • Giới thiệu kết cấu đề tài báo cáo thực tập kế toán thành phẩm 

 

CHƯƠNG 1

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THÀNH PHẩM TẠI CÔNG TY... 

1.1. Đặc điểm thành phẩm tại công ty… trong phần này học viên phải mô tả được danh mục thành phẩm, phân loại, phân nhóm và mã hóa  thành phẩm của Công ty.

1.2. Đặc điểm luân chuyển thành phẩm của Công ty... trong mục này, học viên phải mô tả được các phương thức hình thành (tự sản xuất, thuê gia công...), các phương thức sử dụng, hệ thống kho tàng, bến, bãi chứa đựng thành phẩm của Công ty

1.3. Tổ chức quản lý thành phẩm của Công ty... trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến công tác giao - nhận, xây dựng định mức dự trữ, xuất, kiểm kê... thành phẩm.

 

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY… 

2.1. Kế toán chi tiết thành phẩm tại Công ty…

Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi thẻ kho, sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho thành phẩm. phải có số liệu thực tế của Công ty về tình hình luân chuyển một số loại thành phẩm chủ yếu từ chứng từ nhập, xuất, trích dẫn sổ, báo cáo của Công ty.

2.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm tại Công ty…

Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) theo các trường hợp tăng, giảm, thừa, thiếu... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty.

 

CHƯƠNG 3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẩM TẠI CÔNG TY… 

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm tại Công ty ... 3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp hoàn thiện thành phẩm tại Công ty… 3.2.1- Về công tác quản lý thành phẩm
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hiện hành hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay
đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến thành phẩm (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay
đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP PHỤ LỤC

Quy trình thực hiện làm báo cáo thực tập kế toán thành phẩm:

- Cần tìm hiểu mô hình thực tế của doanh nghiệp bạn đăng ký thực tập

- Xin số liệu thực tế về quy trình kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm của đơn vị

- Ngoài ra sinh viên cần phải nắm vững các nghiệp vụ kế toán liên quan tới thành phẩm và tiêu thu thành phẩm

 

Điều kiện để làm báo cáo thực tập kế toán thành phẩm 

Bạn cần nắm vững những kiến thức sau:

- Các khái niệm cơ bản về thành phẩm, bán thành phẩm. 
-Các phương pháp tính giá thành phẩm nhập, xuất kho. 
- Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
-  Các khái niệm về tiêu thụ thành phẩm, doanh thu tiêu thụ sản phẩm, các khoản giảm doanh thu (giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại), giá vốn hàng bán. 
- Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm theo các phương thức tiêu thụ (phương thức trực tiếp, phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận, phương thức gửi bán đại lí, phương thức bán hàng trả góp, các phương thức tiêu thụ đặc biệt khác). 
-  Các khái niệm về chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp, doanh thu thuần, lợi  nhuận gộp, lợi nhuận thuần. 
- Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm bài tham khảo để làm báo cáo thực tập kế toán thành phẩm trên:

Sơ đồ tài khoản 155 theo thông tư 200

⇒ Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán thành phẩm: Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính