Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền năm 2022


Mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền năm 2022 mới nhất dành cho sinh viên, thạc sĩ chuyên ngành kế toán cần tham khảo để làm luận văn, chuyên đề thực tâp, đề án môn học

mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Để làm được báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền thì trước tiên bạn cần nắm được đề cương của chuyên đề thực tập tốt nghiệp vốn bằng tiền, từ đó có khung sườn rồi, bạn dựa vào đó để trình bày báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền một cách mạch lạc, dễ hiểu và đạt điểm cao khi bảo vệ tốt nghiệp, các bạn tham khảo thêm

Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền năm 2022

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY...

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
- Nêu lý do chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền
- Giới thiệu kết cấu đề tài
 


CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY...


1.1. Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty...
(trong phần này học viên phải mô tả được cơ cấu vốn bằng tiền, các luồng tiền thu vào, chi ra của Công ty...)
1.2. Tổ chức quản lý vốn bằng tiền của Công ty...
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong
Công ty liên quan dến công tác xây dựng, phê duyệt định mức, dự toán, xây dựng quy chế quản lý
vốn bằng tiền, ra lệnh thu, chi, thực hiện thu chi, kiểm tra, kiểm soát vốn bằng tiền.


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY...

 

2.1. Thủ tục chứng từ
Trong mục này của báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền, học viên cần phải trình bày thủ tục, chứng từ, luân chuyển chứng từ theo từng loại
nghiệp vụ thu, chi vốn bằng tiền (lấy chứng từ thực tế của Công ty để minh họa)
2.2. Kế toán chi tiết vốn bằng tiền tại Công ty...
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp vốn bằng tiền phải trích dẫn được số liệu thực tế vốn bằng tiền và bảng tổng hợp vốn bằng tiền của Công ty.
2.3. Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền tại công ty...
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty.CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY...

 

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty ...
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp hoàn thiện báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty...
3.2.1- Về công tác quản lý vốn bằng tiền
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung
thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến vốn bằng tiền (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
PHỤ LỤC
Chú ý:
-Đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền thích hợp với các công ty có nghiệp vụ thu – chi khá đa dạng.

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tham khảo: Tại đây

Để làm được mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền các bạn tham khảo thêm về kiến thức cơ bản của vốn bằng tiền tại: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

dịch vụ báo cáo tài chính