Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn năm 2021


Sau khi các thành viên hoàn thành đơn xin gia nhập công đoàn rồi tiến hành bầu ban chấp hành công đoàn thì bộ phận công đoàn và hành chính sẽ tiến hành lập mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn

1/ Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn năm 2021

biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn

2/ Cách trình bày mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn

+ Số đoàn viên và NLĐ tự nguyện gia nhập công đoàn là ........ người.

+ Số người tham gia bỏ phiếu tín nhiệm là ........ người.

Hội nghị đã quyết định số lượng UV.BCH CĐCS là ........ đồng chí.

Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm ........ đồng chí (danh sách đính kèm).

Trong đó: Ứng cử: ........ người; Đề cử: ........ người.

- Số phiếu phát ra: ........ Phiếu ; Số phiếu thu về: ........ phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: ........ Phiếu; Số phiếu không hợp lệ: ........ phiếu.

 

Kết quả kiểm phiếu :

........

Tập thể giới thiệu anh/chị: ........ giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn

đạt ........ phiếu đồng ý, tỷ lệ ........%

Tập thể giới thiệu anh/ chị: ........ giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn đạt ........ phiếu đồng ý, tỷ lệ ........%

 

Căn cứ điều lệ quy định, các anh (chị) có tên sau đã trúng cử BCH Công đoàn với các chức danh trong công đoàn cụ thể như sau:

1. Anh/ Chị: ........ - Chủ tịch;

2. Anh/ Chị: ........ - Phó Chủ tịch;

3. Anh/ Chị: ........ - Ủy viên.

Bạn cần trình bày đầy đủ các thông tin và có đầy đủ các bộ phận trong biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn

Tải mẫu bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn năm 2021: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính