Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán


Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 và hướng dẫn cách lập biên bản mẫu 09-LĐTL

1. Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

2. Cách lập biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán 09-LĐTL

Căn cứ vào mẫu hợp đồng giao khoán và tính chất thực tế của công việc giữa hai bên ta lập biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán như sau:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.
Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.
 
Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).
Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.
Tải mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán: Tại đây
Căn cứ bào biên bàn thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán để kế toán hạch toán kế toán: Cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
dịch vụ báo cáo tài chính