Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200


Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200 dùng trong trường hợp TSCĐ phải thanh lý hoặc nhượng bán thì doanh nghiệp bắt buộc phải lập biên bản thanh lý TSCĐ (do ban thanh lý TSCĐ lập ) để căn cứ cho kế toán ghi giảm TSCĐ trên sổ sách

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200:

biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

Những lưu ý về biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200:

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

Ở Mục II  ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như: 
- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.
- Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.
Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.
Mục IV, kết qủa thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).
Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

Cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) theo thông tư 200

 

Công ty TNHH dịch vụ kế toán ABC

Mẫu số 02-TSCĐ

Thanh Xuân – Hà Nội

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                                  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày 30 tháng10 năm 2021

                                                                                                                                     Số: 15

                                                                                                                                     Nợ: 111

                                                                                                                                     Có: 711

Căn cứ  Quyết định số : 06 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng thanh lý tài sản cố định về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

 Ông: Nguyễn Văn H -  Chức vụ:  Giám Đốc công ty làm trưởng ban

Bà: Hoàng Thị Tố B - Chức vụ: Kế toán trưởng làm ủy viên

Ông- Lê Đức T - Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật làm ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ: Máy photocopy

- Số hiệu TSCĐ: MPT000111

- Nước sản xuất (xây dựng): Nhật Bản

- Năm sản xuất: 2014

- Năm đưa vào sử dụng: 2016               Số thẻ TSCĐ: TS 10

- Nguyên giá TSCĐ: 80.500.000

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: 64.400.000

- Giá trị còn lại của TSCĐ: 16.100.000

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

TSCĐ trên vẫn còn giá trị sử dụng, tuy nhiên không còn đem lại lợi nhuận cao

 

                                                                                     Ngày 30 tháng 10 năm 2021

                                                                                                Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                       (Ký, họ tên)

 

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ : 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

- Giá trị thu hồi : 2.000.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

Xử lý chênh lẹch giữa thu và chi phí thanh lý tài sản:

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2021

 

                                                                                              Ngày 30 tháng 10 năm 2021

          Giám đốc                                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)

 

Trên là bài viết hướng dẫn cách lập mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

Tải mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200: Tại đây

Bạn muốn tính được giá trị còn lại của tài sản cố định trước khi lập biên bản thanh lý TSCĐ thì bạn cần phải căn cứ vào: Khung trích khấu hao tài sản cố định

dịch vụ báo cáo tài chính