Biên lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính biên lợi nhuận


Biên lợi nhuận ròng là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đó là một chỉ số cho thấy khả năng chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận thực của một tổ chức hay doanh nghiệp. Bài viết này sẽ phân tích rõ ràng về ý nghĩa của biên lợi nhuận ròng cùng công thức tính chính xác, giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số này và tầm quan trọng của nó trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.

1. Biên lợi nhuận ròng là gì?

Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) là một chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp, dùng để đo lường phần trăm lợi nhuận ròng mà một doanh nghiệp có thể sinh ra từ doanh thu sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế. Đây là tỷ lệ phần trăm hoặc dạng thập phân thể hiện mức độ hiệu quả của một tổ chức trong việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất, hoạt động kinh doanh và thuế.

bien-loi-nhuan-rong-la-gi

Công thức tính biên lợi nhuận ròng như sau:

Bieˆn lợi nhuận roˋng=(Lợi nhuận roˋng/Doanh thu×100%)

Trong đó:

  • Lợi nhuận ròng (Net Profit) là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí sản xuất, chi phí hoạt động và thuế từ tổng doanh thu.
  • Doanh thu (Revenue) là tổng số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Biên lợi nhuận ròng giúp đánh giá hiệu quả quản lý tài chính của doanh nghiệp và mức độ lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể sinh ra từ mỗi đơn vị doanh thu. Đây là một chỉ số quan trọng được nhà đầu tư và người quản lý sử dụng để đo lường sức khỏe tài chính và hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp.

2. Ví dụ minh họa tính biên lợi nhận ròng

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách tính biên lợi nhuận ròng của một công ty:

Công ty ABC có doanh thu trong năm là 1.000.000 đơn vị tiền tệ. Chi phí sản xuất và hoạt động (COGS - Cost Of Goods Sold) là 600.000 đơn vị tiền tệ, chi phí hoạt động khác (E - Operating And Other Expenses) là 200.000 đơn vị tiền tệ, lãi suất (I - Interest) là 50.000 đơn vị tiền tệ và thuế (T - Taxes) là 30.000 đơn vị tiền tệ.

Để tính biên lợi nhuận ròng của công ty ABC, chúng ta sử dụng công thức:
Bieˆn lợi nhuận roˋng=(Lợi nhuận roˋng/Doanh thu)×100%
Trước tiên, chúng ta cần tính lợi nhuận ròng:
Lợi nhuận roˋng=Doanh thu−COGS−E−I−T
Lợi nhuận roˋng=1.000.000−600.000−200.000−50.000−30.000=120.000 đơn vị tie^ˋn tệ
Sau đó, tính biên lợi nhuận ròng:
Bieˆn lợi nhuận roˋng=120.0001.000.000×100%=12%
Điều này có nghĩa là biên lợi nhuận ròng của Công ty ABC là 12%. Tức là, từ mỗi đơn vị tiền tệ doanh thu, công ty này có được 12% lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các chi phí sản xuất, hoạt động và thuế.

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ số biên lợi nhuận ròng

Chỉ số biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) của một doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố quan trọng:
    Chi phí hoạt động: Chi phí hoạt động cao có thể làm giảm biên lợi nhuận ròng. Các chi phí này bao gồm cả chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tiếp thị và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc duy trì và vận hành doanh nghiệp. Việc kiểm soát và giảm thiểu các chi phí này có thể tăng cường biên lợi nhuận ròng.
    Giá thành đầu vào: Nếu giá thành đầu vào (Cost of Goods Sold - COGS) tăng cao, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận ròng. Việc tìm kiếm các nguồn cung cấp vật liệu hoặc hàng hóa với giá thành tốt nhất có thể giúp giảm COGS và tăng cường biên lợi nhuận.
    Thuế doanh nghiệp: Mức thuế doanh nghiệp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận ròng. Mức thuế cao có thể làm giảm lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp thu được.
    Doanh thu và giá cả sản phẩm/dịch vụ: Nếu doanh thu tăng lên hoặc nếu doanh nghiệp có thể bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ với giá cao hơn, điều này có thể cải thiện biên lợi nhuận ròng.
    Hiệu suất vận hành: Sự hiệu quả trong quản lý và vận hành doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận ròng. Nâng cao năng suất lao động, quản lý lượng hàng tồn kho hiệu quả và tối ưu hóa các quy trình làm việc có thể tăng cường lợi nhuận.
    Các chi phí không dự kiến và rủi ro: Các chi phí không dự kiến, rủi ro thị trường hoặc biến động giá cả có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ròng một cách không lường trước được.

Để cải thiện biên lợi nhuận ròng, doanh nghiệp thường tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động, và tăng cường giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ra mức lợi nhuận tốt hơn từ mỗi đơn vị doanh thu.

4. Kết luận

Biên lợi nhuận ròng là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính của doanh nghiệp, đo lường khả năng chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí sản xuất, hoạt động và thuế. Đây là một chỉ số cực kỳ hữu ích để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ròng bao gồm chi phí hoạt động, giá thành đầu vào, thuế doanh nghiệp, doanh thu và giá cả sản phẩm/dịch vụ, hiệu suất vận hành cùng với các rủi ro không dự kiến.
Để cải thiện biên lợi nhuận ròng, doanh nghiệp cần tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất vận hành và tăng cường giá trị sản phẩm/dịch vụ. Sự hiểu biết sâu rộng về chỉ số này có thể giúp nhà đầu tư và người quản lý đưa ra quyết định thông minh, hướng doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững và có lợi nhuận.

 
dịch vụ báo cáo tài chính