Bút toán công cụ, dụng cụ nhập khẩu + ví dụ minh họa


Bài viết này sẽ đề cập đến quá trình hạch toán liên quan đến việc nhập khẩu các công cụ, dụng cụ. Việc nhập khẩu này thường liên quan đến các giao dịch quốc tế, và việc hạch toán chính xác là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và kế toán hiện hành. Trong bài viết, chúng ta sẽ xem xét các bước cần thiết để hạch toán các giao dịch nhập khẩu công cụ, dụng cụ, bao gồm việc xác định chi phí, các loại thuế và các tài khoản kế toán cần được sử dụng. Đồng thời, bài viết cũng sẽ đi sâu vào các khía cạnh pháp lý và kế toán liên quan để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình hạch toán nhập khẩu các công cụ, dụng cụ.
 
but-toan-cong-cu-dung-cu-nhap-khau

Dưới đây là cách ghi sổ sách kế toán cho việc nhập khẩu này:
Khi không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
    Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
    Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Số tiền mua hàng)
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) (Số tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu)
    Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt (Nếu có)
    Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)
    Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường (Nếu có)
Khi được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
    Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) (Số tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu)
Ví dụ:
    Ngày 10/12/2023, Công ty A nhập khẩu một máy móc từ nhà cung cấp nước ngoài với giá bán là 50,000 đơn vị tiền tệ (đvt), thuế GTGT là 10% và không có thuế bảo vệ môi trường.
    Công ty A được hoàn thuế GTGT đầu vào từ hàng nhập khẩu.
Yêu cầu:
Ghi sổ sách kế toán cho giao dịch nhập khẩu này.
Khi không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
    Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ = 50,000 đvt (giá trị máy móc)
    Có TK 331 - Phải trả cho người bán = 50,000 đvt (số tiền mua hàng)
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) = 5,000 đvt (10% * 50,000 đvt)
    Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) - Ghi rõ chi tiết thuế nhập khẩu (nếu có).
Khi được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
    Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ = 5,000 đvt (số tiền thuế GTGT được khấu trừ)
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) = 5,000 đvt (số tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu)
Kết luận
Trong quá trình nhập khẩu công cụ, dụng cụ, quan trọng để thực hiện ghi chép sổ sách kế toán chính xác và đúng quy định pháp luật. Dưới đây là kết luận tổng quan:
    Khi không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
        Ghi nợ vào tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ với giá trị hàng hóa nhập khẩu.
        Ghi có vào tài khoản 331 - Phải trả cho người bán cho số tiền mua hàng.
        Ghi có vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp với số tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu.
        Ghi có vào các tài khoản thuế khác như 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu nếu có.
    Khi được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
        Ghi nợ vào tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ với số tiền thuế GTGT được khấu trừ.
        Ghi có vào tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp với số tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu.

Xem thêm: Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải
dịch vụ báo cáo tài chính