Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp năm 2022


Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp được căn cứ vào mô hình hoạt động của tổ chức thực tế của doanh nghiệp đó để vận dụng cho phù hợp. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến trong công việc.

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sáng tạo ra, Chính vì thế áp dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệp phù hợp sẽ góp phần thúc đẩy lao động có hiệu quả đẻ tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm, công việc, dịch vụ và hàng hóa lưu chuyển.  Mặt khác sử dụng hình thức thanh toán tiền lương phù hợp còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và chất lượng công việc

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp năm 2022

1/ Hình thức trả lương theo thời gian

Hình thức trả lương theo thời gian thường được áp dụng các hoạt động gián tiếp trong các bộ phận của doanh nghiệp như lao động làm công tác văn phòng, lao công, nhân viên phục vụ phân xưởng hoặc các cán bộ phòng ban. Việc tính lương theo thờời gian dựa trên cơ sở thời gian làm việc thực tế của người lao động bao gồm các loại tiền lương sau:

Tiền lương tháng: Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc theo hệ số lương trong thánh toán bảng lương của nhà nước

Tiền lương tuần: Là tiền lương trả cho một tuần làm việc của người lao động, tiền lương theo tuần được tính

 các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 2022

Tiền lương ngày: Là tiền lương trả cho 1 ngày làm việc hay còn gọi là công nhật của người lao động.

Cách tính như sau:

các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 2022

Tiền lương giờ: Tiền lương giờ được xác định bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong 1 ngày (không quá số giờ mà luật lao động quy định)

Hiện nay phổ biến nhất vẫn là hình thức trả lương theo tháng. Tuy nhiên các doanh nghiệp xác định lương tuần, lương ngày và lương giờ làm căn cứ trả lương cho một số trường hợp đặc biệt như thuê ngoài, lao động thời vụ,… Hình thức trả lương theo thời gian mang tính bình quân, chưa gắn liền với kết quả sản xuất của ngời lao động. Để khắc phục vấn deefnafy trong quá trình áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, nhiều doanh nghiệp đã kết hợp với các chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động.

2/ Hình thức trả lương theo sản phẩm

Là phương pháp trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm, công việc mà họ làm ra trong một kỳ. Các hình thức tiền lương theo sản phẩm

Các hình thức trả lương theo sản phẩm bao gồm:

+ Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: Hình thức này áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất dựa trên số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm, công việc và đơn giá sản xuất cho 1 sản phẩm không thay đổi ở các mức sản lượng khác nhau

+ Trả lương theo sản phẩm gián tiếp được áp dụng cho các nhân công phục vụ sản xuất, chế tạo sản phẩm

+ Trả lương theo sản phẩm có thưởng

+ Trả lương theo sản phẩm lũy tiến là việc tính tiền lương tăng theo từng mức sản lượng khác nhau nhằm khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động.

+ Khoán khối lượng và khoán từng việc

+ Khoán quỹ lương (khoán biên chế)

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương:

Tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian, kết quả lao động, áp dụng các hình thức trả lương trong doanh nghiệp để tính lương và trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân công theo đúng đối tượng sử dụng lao động

Hướng dẫn lập chứng tư hạch toán ban đầu về lao động, tiền lương tại các bộ phận trong doanh nghiệp

Theo dõi tình thanh toán với người lao động

Lập báo cáo về lao động, tiền lương theo đúng chế độ và yêu cầu quản lý

Như vậy việc áp dụng các hình thức trả lương trong doanh nghiệp sẽ phù hợp với đặc thù và tính chất hoạt động của từng loại hình. Do vậy phù hợp với công việc mà người lao động cống hiến cho doanh nghiệp

Một số vấn đề cơ bản về quỹ tiền lương khi áp dụng các hình thức trả tiền lương

Quỹ tiền lương:

Là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho tất cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng

Thành phần quỹ lương:

+ Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc

+ Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ phép hoặc đi học

+ Các loại tiền thưởng trong sản xuất

+ Các khoản phụ cấp thường xuyên (phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, thêm giờ…)

Trên là bài viết về các hình thức trả lương trong doanh nghiệp để các bạn có thể áp dụng theo đúng quy định

Xem thêm: Các khoản trích theo lương theo thông tư 200

dịch vụ báo cáo tài chính