Các khoản trích theo lương năm 2023 mới nhất


Như các bạn đã biết các khoản trích theo lương năm 2023 mới nhất bao gồm 4 khoản chính đó là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn

các khoản trích theo lương năm 2023

​Các khoản trích theo lương năm 2023 thường được tính dựa trên mức lương cơ bản của nhân viên hoặc theo tỷ lệ phần trăm được quy định trước đó. Đây là những khoản tiền được khấu trừ trực tiếp từ mức lương của nhân viên trước khi nhân viên được nhận vào tay số tiền ròng (sau khi khấu trừ các khoản trích). 
Vậy tỷ lệ trích các khoản trích theo lương mới nhất theo chế độ hiện hành được áp dụng theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Nghị định 58/2020/NĐ-CP thì trong bài viết này chúng ta lần lượt nghiên cứu các khoản trích theo lương như sau:

I/ Các khoản trích theo lương năm 2023 mới nhất

1/ Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH):

Quỹ bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập ốm đau, thai sản, tại nạn lao động, bênh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Quỹ BHXH do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp.

Mức trích hiện hành: 25% (Từ 1/7/2021 - 30/6/2022)

+ Trừ vào thu nhập của người lao động: 8% tiền lương (theo hợp đồng lao động)

+ Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: 17% quỹ tiền lương tính BHXH của người lao động

Như vậy BHXH xã hội là một trong các khoản trích theo lương 2023 áp dụng theo chế độ hiện hành thì tỷ lệ trích BHXH là 25% trong đó 17% do đơn vị hoặc chủ sở hữu sử dụng lao động nộp và được tính vào chi phí kinh doanh, còn lại 8% là do người lao động nộp và được trừ vào lương tháng

2/ Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)

Quỹ BHYT được lập để thanh toán các khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí, thuốc thang,… cho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ. Nguồn hình thành của quỹ BHYT là trích theo tỷ lệ nhất định (theo chế độ quy định) trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động: 3% do đơn vị sử dụng lao động đóng góp, được tính vào chi phí kinh doanh; 1,5% do người lao động đóng góp được trừ vào thu nhập của người lao động, Quỹ này được nộp cho cơ quan BHXH

Mức trích hiện hành: 4.5%

+ Trừ vào thu nhập người lao động: 1,5% tiền lương (dựa trên hợp đồng lao động)

+ Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: 3% quỹ lương tính BHYT của người lao động

3/ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong các khoản trích theo lương đây là quỹ được lập để hỗ trợ cho người lao động trong thời gian bị mất việc hoặc hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm công việc mới. Nguồn hình thành của quỹ BHTN dù doanh nghiệp phải trích nộp 2% trên tổng lương đóng BHXH vào quỹ BHTN, trong đó 1% do đơn vị sử dụng lao động đóng góp và được tính vào chi phí kinh doanh; còn 1% do người lao động đóng góp và được trừ vào lương của người lao động. Quỹ này được nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Mức trích hiện hành: 3%

+ Trừ vào thu nhập của người lao động: 1% tiền lương (dựa trên hợp đồng lao động)

+ Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh: 1% quỹ lương tính BHTN của người lao động

+ Nhà nước hỗ trợ: 1% (không liên quan đến doanh nghiệp)

Theo luật BHXH, BHTN bắt buộc áp dụng đối với đối tượng lao động và người sử dụng lao động như sau:

Người lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân viên, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên

4/ Kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn cũng là một khoản trích theo lương được dùng để trang trải các khoản chi tiêu nhằm duy trì sự hoạt động của công đoàn. Quỹ này được hình thành bằng cách trích 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động, do doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng góp và được tính vào chi phí kinh doanh

Mức trích hiện hành: 2% tiền lương thực tế phải trả cho người lao động, doanh nghiệp được tính toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh

II/ Bảng tóm tắt tỷ lệ trích nộp các khoản trích theo lương 2023

Các khoản trích theo lương Tổng số Người lao động (trừ lương) Doanh nghiệp (tính vào chi phí SXKD)
Bảo hiểm xã hội 25% 8% 17%
Bảo hiểm y tế 4,5% 1,5% 3%
Bảo hiểm thất nghiệp 2% 1% 1%
Kinh phí công đoàn 2% - 2%
Cộng 33,5% 10,5% 23%

Như vậy dựa trên bảng tóm tắt tỷ lệ trích các khoản trích theo lương năm 2023 thì tổng ngời lao động phải chịu 10,5% trừ vào lương, còn doanh nghiệp chịu 23% được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh

Chi tiết hơn về các khoản trích theo lương năm 2023 các bạn có thể xem tại: Mức đóng bảo hiểm xã hội 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

⇒ Sơ đồ chữ T tài khoản 334 theo thông tư 200

⇒ Học kế toán thực hành – Trên chứng từ gốc của doanh nghiệp

⇒ Dịch vụ kế toán thuế - Phí chỉ từ 300,000đ

 

dịch vụ báo cáo tài chính