Các loại tài khoản tài sản


Trong lĩnh vực tài chính và kế toán thì các loại tài khoản tài sản đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi, phân loại và báo cáo về các tài sản của một tổ chức. Chúng giúp chúng ta hiểu rõ về cấu trúc tài sản của một doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của tổ chức đó.
các loại tài khoản tài sản
Phân loại và ghi nhận chính xác các loại tài khoản tài sản giúp tổ chức theo dõi, đánh giá và quản lý tài sản một cách hiệu quả.

Danh mục các loại tài khoản tài sản

Loại tài khoản Tài sản có 6 nguyên tắc kế toán và 16 tài khoản (7 nhóm):
Nguyên tắc kế toán:
- Nguyên tắc kế toán tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu.
- Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho.
- Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang.
- Nguyên tắc kế toán đầu tư vốn vào đơn vị khác.
- Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
Nhóm Tài khoản Vốn bằng tiền, có 2 tài khoản:
- Tài khoản 111 - Tiền mặt:
+ Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam
+ Tài khoản 1112 - Ngoại tệ
- Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng:
+ Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam
+ Tài khoản 1122 - Ngoại tệ
Nhóm Tài khoản Đầu tư tài chính (không xác định quyền kiểm soát), có 2 tài khoản:
- Tài khoản 121- Chứng khoán kinh doanh:
- Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
+ Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn
+ Tài khoản 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
Nhóm Tài khoản Các khoản phải thu, có 5 tài khoản:
- Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
- Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ:
+ Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
+ Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
- Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ:
+ Tài khoản 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
+ Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác.
- Tài khoản 138 - Phải thu khác:
+ Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý
+ Tài khoản 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
+ Tài khoản 1388 - Phải thu khác
- Tài khoản 141 - Tạm ứng
Nhóm Tài khoản Hàng tồn kho, có 7 tài khoản:
- Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi trên đường
- Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
- Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ:
- Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
- Tài khoản 155 - Thành phẩm:
- Tài khoản 156 - Hàng hoá:
- Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
Nhóm Tài khoản Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, có 4 tài khoản:
- Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình:
+ Tài khoản 2111 - TSCĐ hữu hình
+ Tài khoản 2112 - TSCĐ thuê tài chính
+ Tài khoản 2113 - TSCĐ vô hình
- Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định:
+ Tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình
+ Tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
+ Tài khoản 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình
+ Tài khoản 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư
- Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
- Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
+ Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ
+ Tài khoản 2412 - Xây dựng cơ bản
+ Tài khoản 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ
Nhóm Tài khoản Đầu tư vốn vào đơn vị khác, có 1 tài khoản:
- Tài khoản 228 - Đầu tư khác:
+ Tài khoản 2281 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
+ Tài khoản 2288 - Đầu tư khác
Nhóm Tài khoản Các tài sản khác, có 2 tài khoản:
- Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản:
+ Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm giá kinh doanh chứng khoán
+ Tài khoản 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
+ Tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi
+ Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Tài khoản 242 - Chi phí trả trước
Đối với một doanh nghiệp, hiểu rõ về các loại tài khoản tài sản và quản lý chúng một cách chính xác là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững trong hoạt động kinh doanh.
Để hiểu rõ chi tiết về các loại tài khoản tài sản các bạn tra cứu tại mục: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

Các loại tài khoản tài sản phổ biến

Dưới đây là một số loại tài khoản tài sản phổ biến và vai trò của chúng:
Tài khoản tiền mặt: Tài khoản này ghi nhận số tiền mặt và các khoản tương đương có thể sử dụng ngay mà tổ chức đang sở hữu. Đây là tài khoản quan trọng để theo dõi lưu lượng tiền mặt và đảm bảo sự thanh khoản của tổ chức.
Tài khoản đầu tư: Đây là tài khoản được sử dụng để ghi nhận các khoản đầu tư của tổ chức, bao gồm cả cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và bất động sản đầu tư. Tài khoản này giúp tổ chức đánh giá hiệu quả và rủi ro của các khoản đầu tư của mình.
Tài khoản tài sản cố định: Tài khoản này ghi nhận các tài sản cố định mà tổ chức sở hữu như đất đai, nhà xưởng, máy móc, phương tiện vận chuyển, và trang thiết bị. Nó cho phép tổ chức theo dõi giá trị và tình trạng của các tài sản này và quản lý việc bảo trì và sửa chữa.
Tài khoản khoản mục phải thu: Tài khoản này ghi nhận các khoản phải thu của tổ chức từ khách hàng hoặc các bên liên quan. Điều này bao gồm cả các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn. Tài khoản này giúp tổ chức quản lý các khoản phải thu và đảm bảo việc thu tiền một cách hiệu quả.
Tài khoản hàng tồn kho: Đây là tài khoản được sử dụng để ghi nhận giá trị hàng tồn kho của tổ chức. Hàng tồn kho bao gồm các sản phẩm đã sản xuất nhưng chưa được bán hoặc dịch vụ chưa được cung cấp. Tài khoản hàng tồn kho giúp tổ chức theo dõi số lượng, giá trị và giá vốn của hàng tồn kho, từ đó đảm bảo quản lý kho hàng và dự đoán nhu cầu tiêu thụ.
Tài khoản tài sản ngắn hạn khác: Đây là tài khoản được sử dụng để ghi nhận các tài sản ngắn hạn khác của tổ chức, bao gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn khác, và các khoản tiền gửi tạm thời. Tài khoản này giúp tổ chức quản lý và theo dõi các tài sản ngắn hạn khác nhau một cách chính xác.
Tài khoản tài sản vô hình: Tài khoản này ghi nhận các tài sản không vật lý của tổ chức, như quyền sở hữu trí tuệ, giấy phép, thương hiệu và bằng sáng chế. Các tài sản vô hình có thể có giá trị lớn và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận và tăng giá trị của tổ chức.
Qua việc sử dụng các loại tài khoản tài sản này, tổ chức có thể theo dõi và quản lý tài sản một cách hiệu quả. Thông qua báo cáo tài chính, các loại tài khoản tài sản cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác để đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của tổ chức.
Luyện thêm về hạch toán các loại tài khoản tài sản và các tài khoản khác tại: Bài tập nguyên lý kế toán
Nếu bạn chưa biết gì về kế toán có thể tìm hiểu về khóa học kế toán tổng hợp thực hành trực tiếp tại thanh xuân, long biên, thủ đức, bắc ninh hoặc có thể tìm hiểu về khóa học kế toán online nếu không có thời gian đi học do đội ngũ chuyên làm dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm và kế toán thuế cho các doanh nghiệp trực tiếp cầm tay chỉ việc 
 
dịch vụ báo cáo tài chính