Các phép đo lượng tiền cung ứng


Lượng tiền cung ứng là tổng số các loại phương tiện thanh toán được sử dụng trong nền kinh tế. Khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế học (tiền là bất cứ những gì được chấp nhận rộng rãi trong thanh toán) không nói cho chúng ta biết được loại tài sản nào được coi là tiền và do vậy rất khó cho các nhà quản lý đặc biệt là NHTW có những chỉ báo cho chính sách của họ. 
các phép đo lượng tiền cung ứng

Các phép đo lượng tiền cung ứng

Lượng tiền cung ứng theo nghĩa hẹp (M1): bao gồm các phương tiện được chấp nhận ngay trong thanh toán mà không phải qua một bước chuyển đổi nào bao gồm:
- Tiền mặt đang lưu hành.
- Tiền gửi thanh toán (phát séc), tiền gửi không kỳ hạn.
M2: lượng tiền cung ứng theo nghĩa rộng bao gồm:
+ M1.
+ Tiền gửi kỳ hạn số dư nhỏ.
+ Tiền gửi tiết kiệm.
M3 bao gồm:
+ M2.
+ Tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn.
+ Cổ phần các quỹ đầu tư trên thị trường tiền tệ.
+ Các hợp đồng mua lại.
Khối tiền tệ mở rộng bao gồm:
+ M3.
+ Tín phiếu kho bạc ngắn hạn.
+ Thương phiếu.
+ Trái phiếu tiết kiệm.
+ Hối phiếu ngân hàng chấp nhận thanh toán.
Trên là bài viết các phép đo lượng tiền cung ứng, các bạn xem tiếp: Chế độ tiền tệ là gì
dịch vụ báo cáo tài chính