Cách hạch toán chi phí chung cho công trình + ví dụ minh họa


Bạn đã bao giờ tự hỏi về cách hạch toán chi phí chung cho các công trình xây dựng? Việc quản lý và phân bổ chi phí chung là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng, và việc thực hiện một cách chính xác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. Trên cơ sở thông tin từ Thông tư 200 và Quyết định 48, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách hạch toán chi phí chung và thấy rõ sự khác biệt giữa hai phương pháp này.

Cách Hạch Toán Chi Phí Chung Cho Công Trình: Bước Đi Tối Ưu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ:
    Khám Phá Chi Tiết Các Khoản Chi Phí Chung: Từ lương cán bộ quản lý, các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, đến việc trích khấu hao tài sản cố định phục vụ công trình, chúng ta sẽ đi sâu vào từng khoản chi phí để hiểu rõ mục đích và cách phân bổ chúng.
    So Sánh Cách Hạch Toán Theo Thông Tư 200 Và Quyết Định 48: Chúng ta sẽ phân tích các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai cách hạch toán để nhận biết và áp dụng phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của dự án.
    Ví Dụ Minh Họa Rõ Ràng: Bằng cách sử dụng ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ minh họa cách áp dụng các nguyên tắc hạch toán chi phí chung vào thực tế, giúp bạn có cái nhìn cụ thể và dễ áp dụng hơn.
cach-hach-toan-chi-phi-chung-cho-cong-trinh

Hai cách hạch toán chi phí chung cho công trình, một theo Thông tư 200 và một theo Quyết định 48. Cả hai phương pháp đều có một số điểm tương đồng và khác biệt trong cách xác định và phân bổ các khoản chi phí chung. Dưới đây là mô tả và so sánh cách hạch toán này:

Hạch toán theo Thông tư 200:

     Lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 6271 - Chi phí sản xuất chung.
        Ghi có vào tài khoản 334.
    Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 6271 - Chi phí sản xuất chung.
        Ghi có vào các tài khoản 3383, 3384, 3389.
    Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 6274.
        Ghi có vào tài khoản 214.
    Các chi phí chung khác:
        Ghi nợ vào tài khoản 627 và 1331.
        Ghi có vào các tài khoản 111, 112, 331.
Ví dụ: 
    Lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình: $10,000/tháng.
    Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình: $2,000/tháng.
    Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình: $3,000/tháng.
    Các chi phí chung khác: $1,500/tháng.
Hạch toán theo hướng dẫn của Thông tư 200:
    Lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 6271 - Chi phí sản xuất chung: $10,000
        Ghi có vào tài khoản 334: $10,000
    Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 6271 - Chi phí sản xuất chung: $2,000
        Ghi có vào các tài khoản 3383, 3384, 3389: $2,000
    Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 6274: $3,000
        Ghi có vào tài khoản 214: $3,000
    Các chi phí chung khác:
        Ghi nợ vào tài khoản 627 và 1331: $1,500
        Ghi có vào các tài khoản 111, 112, 331: $1,500
Sau khi thực hiện các giao dịch hạch toán trên, công ty đã ghi nhận các khoản chi phí chung cho công trình xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư 200 và ghi vào các tài khoản kế toán tương ứng để theo dõi và báo cáo các khoản chi phí chung này.

Hạch toán theo Quyết định 48:

        Lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 1547 - Chi phí sản xuất chung.
        Ghi có vào tài khoản 334.
    Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 1547 - Chi phí sản xuất chung.
        Ghi có vào các tài khoản 3383, 3384, 3389.
    Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 1543.
        Ghi có vào tài khoản 214.
    Các chi phí chung khác:
        Ghi nợ vào tài khoản 1547 và 1331.
        Ghi có vào các tài khoản 111, 112, 331.
Ví dụ:
    Lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình: $12,000/tháng.
    Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình: $2,500/tháng.
    Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình: $3,500/tháng.
    Các chi phí chung khác: $1,800/tháng.
Hạch toán theo hướng dẫn của Quyết định 48:
    Lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 1547 - Chi phí sản xuất chung: $12,000
        Ghi có vào tài khoản 334: $12,000
    Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 1547 - Chi phí sản xuất chung: $2,500
        Ghi có vào các tài khoản 3383, 3384, 3389: $2,500
    Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý công trình:
        Ghi nợ vào tài khoản 1543: $3,500
        Ghi có vào tài khoản 214: $3,500
    Các chi phí chung khác:
        Ghi nợ vào tài khoản 1547 và 1331: $1,800
        Ghi có vào các tài khoản 111, 112, 331: $1,800
Xem thêm một nghiệp vụ khác:
hạch toán chi phí máy thi công
chi phí đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu
quyết định bổ nhiệm trưởng phòng
Sau khi thực hiện các giao dịch hạch toán trên, công ty đã ghi nhận các khoản chi phí chung cho công trình xây dựng theo hướng dẫn của Quyết định 48 và ghi vào các tài khoản kế toán tương ứng để theo dõi và báo cáo các khoản chi phí chung này.

So sánh hai cách hạch toán:

    Điểm tương đồng: Cả hai cách hạch toán đều tập trung vào việc phân bổ chi phí chung cho quản lý công trình và các khoản phí khác liên quan đến nhân sự và tài sản cố định phục vụ cho công trình.
    Khác biệt: Sự khác biệt chủ yếu là ở việc sử dụng các tài khoản khác nhau (VD: 6271 và 1547) để ghi nhận các khoản chi phí chung. Sự khác nhau này có thể phụ thuộc vào cách tổ chức kế toán hoặc hướng dẫn của cơ quan quản lý.
dịch vụ báo cáo tài chính