Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca


Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca trong doanh nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp bài viết dưới đây sẽ tổng hợp 4 trường hợp phổ biến khi hạch toán tiền ăn trưa, ăn ca
Tùy vào hình thức doanh nghiệp chi trả tiền ăn ca, ăn trưa cho cán bộ công nhân viên mà chúng ta sẽ có những cách hạch toán khác nhau

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

TH1: Hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca được phụ cấp vào lương

Khi khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên được phụ cấp vào lương (phụ cấp bằng tiền, hàng tháng tính trên bảng lương), bạn có thể hạch toán vào các tài khoản chi phí tương ứng bộ phận của nhân viên như sau:

- Nếu khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên liên quan đến hoạt động sản xuất, thì nợ vào tài khoản 622 - Chi phí sản xuất (hoặc hạch toán vào tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên liên quan đến hoạt động kinh doanh, thì nợ vào tài khoản 623 - Chi phí kinh doanh (hoặc hạch toán vào tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, thì nợ vào tài khoản 627 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (hoặc hạch toán vào tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên liên quan đến chi phí bán hàng, thì nợ vào tài khoản 641 - Chi phí bán hàng (hoặc hạch toán vào tài khoản 6421 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, thì nợ vào tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (hoặc hạch toán vào tài khoản 6422 nếu áp dụng Thông tư 133).
Sau đó, để ghi nhận khoản phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa vào lương của nhân viên, ta sẽ có nợ vào tài khoản 334 - Phải trả người lao động. Cuối cùng, để thanh toán tiền phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa cho nhân viên, ta sẽ có vào tài khoản 111 - Tiền mặt hoặc 112 - Ngân hàng (tùy thuộc vào phương thức thanh toán của doanh nghiệp)
Căn cứ vào bảng tính lương: Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên bộ phận nào thì cho vào chi phí tương ứng bộ phận đó tóm tắt lại cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca ở trường hợp trên như sau:
Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

TH2: Nếu doanh nghiệp mua phiếu ăn, xuất ăn cho người lao động

Khi doanh nghiệp mua phiếu ăn và xuất ăn cho người lao động, bạn có thể hạch toán chi phí như sau:
- Nếu chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, thì nợ vào tài khoản 622 - Chi phí sản xuất (hoặc tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, thì nợ vào tài khoản 623 - Chi phí kinh doanh (hoặc tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, thì nợ vào tài khoản 627 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (hoặc tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến chi phí bán hàng, thì nợ vào tài khoản 641 - Chi phí bán hàng (hoặc tài khoản 6421 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, thì nợ vào tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (hoặc tài khoản 6422 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện và áp dụng khấu trừ theo Thông tư 133, thì có thể nợ vào tài khoản 133 - Các khoản khấu trừ theo quy định của pháp luật.
Sau đó, để ghi nhận việc mua phiếu ăn, ta có nợ vào tài khoản 111 - Tiền mặt hoặc 112 - Ngân hàng (tùy thuộc vào phương thức thanh toán của doanh nghiệp). Cuối cùng, để ghi nhận việc xuất ăn cho người lao động, ta sẽ có có vào tài khoản 331 - Công nợ phải trả cho người lao động.
Tóm tắt lại cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca ở trường hợp 2 như sau như sau:
cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca
 

TH3: Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn (mua thực phẩm về tự chế biến)

Khi doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn (mua thực phẩm về tự chế biến), bạn có thể hạch toán chi phí như sau:
- Nếu chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, thì nợ vào tài khoản 622 - Chi phí sản xuất (hoặc tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, thì nợ vào tài khoản 623 - Chi phí kinh doanh (hoặc tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, thì nợ vào tài khoản 627 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (hoặc tài khoản 154 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến chi phí bán hàng, thì nợ vào tài khoản 641 - Chi phí bán hàng (hoặc tài khoản 6421 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu chi phí liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, thì nợ vào tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (hoặc tài khoản 6422 nếu áp dụng Thông tư 133).
- Nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện và áp dụng khấu trừ theo Thông tư 133, thì có thể nợ vào tài khoản 133 - Các khoản khấu trừ theo quy định của pháp luật.
Đối với chi phí thực phẩm mua không có hóa đơn, bạn cần lập bảng kê 01/TNDN (bảng kê theo quy định của pháp luật) để ghi nhận chi phí này. Bảng kê này sẽ ghi rõ thông tin về nguồn gốc, số lượng, giá trị của thực phẩm mua không có hóa đơn.
Sau đó, để ghi nhận việc thanh toán chi phí, bạn có thể nợ vào tài khoản 111 - Tiền mặt hoặc 112 - Ngân hàng (tùy thuộc vào phương thức thanh toán của doanh nghiệp). Cuối cùng, để ghi nhận việc xuất ăn cho người lao động, ta sẽ có vào tài khoản 331 - Công nợ phải trả cho người lao động.
Tóm tắt lại cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca ở TH3 như sau:
Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca
 

TH4: Nếu có tạm ứng tiền ăn cho người đi mua thực phẩm vào đầu tháng để đi mua thức ăn, thực phẩm trong tháng thì hạch toán

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn ca cho việc tổ chức nấu ăn trong doanh nghiệp khi có tạm ứng tiền ăn cho người đi mua thực phẩm và sau đó tất toán chi phí vào cuối tháng. Dưới đây là phân tích chi tiết về cách hạch toán:
Tạm ứng tiền ăn vào đầu tháng:
Nợ: Tài khoản 141 - Tạm ứng tiền ăn
Có: Tài khoản 111/112 - Tạm ứng tiền ăn (số tiền đã tạm ứng)
 
Tất toán chi phí vào cuối tháng:
Nếu số tiền đã chi thực tế cho tiền ăn trong tháng thấp hơn số tiền tạm ứng:
Nợ: Các tài khoản 622, 623, 627, 641, 642 - Chi phí tiền ăn
Nợ: Tài khoản 133 (nếu có và đủ điều kiện khấu trừ) - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Có: Tài khoản 111/112/331 - Tạm ứng tiền ăn (số tiền phải chi thêm so với số tạm ứng)
Có: Tài khoản 141 - Tạm ứng tiền ăn (số tiền đã tạm ứng)
 
Nếu số tiền đã chi thực tế cho tiền ăn trong tháng cao hơn số tiền tạm ứng:
Nợ: Các tài khoản 622, 623, 627, 641, 642 - Chi phí tiền ăn
Nợ: Các tài khoản 111/112/334/338... - Số tiền tạm ứng cao hơn với số thực chi
Nợ: Tài khoản 133 (nếu có và đủ điều kiện khấu trừ) - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Có: Tài khoản 141 - Tạm ứng tiền ăn (số tiền đã tạm ứng)
Tóm lược lại cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca ở trường hợp 4 này như sau
Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

 Quy định về thuế khi hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tiền ăn ca, ăn trưa:
Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên: Chi phí tiền ăn ca, ăn trưa được miễn toàn bộ và không cần phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn mà chi tiền cho người lao động (phụ cấp vào lương): Chi phí tiền ăn ca, ăn trưa được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng, theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu mức chi cao hơn quy định trên, phần chi vượt mức này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với chi phí tiền ăn ca, ăn trưa:
Theo công văn số 66920/CT-HTr v/v trả lời chính sách thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội, theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC, không khống chế tiền ăn trưa trả cho người lao động.
Công ty có các khoản chi tiền ăn trưa thì để được tính vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN, phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn chứng từ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC.
Vì vậy, khi hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca, công ty cần tuân theo quy định của pháp luật về miễn thuế TNCN, tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nếu mức chi vượt quy định, và đáp ứng các điều kiện về hóa đơn chứng từ để tính vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN.
Trên là bài viết cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca cho các bạn tham khảo, nếu bạn chưa biết gì về kế toán, chưa có kinh nghiệm về kế toán thuế thì có thể tìm hiểu thêm về khóa học kế toán thực tế của chúng tôi được tổ chức theo 2 hình thức là trực tiếp và online do trực tiếp đội ngũ chuyên làm dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán trực tiếp cầm tay chỉ việc gồm các địa điểm trực tiếp
Nếu bạn ở bắc ninh thì đăng ký tại: Lớp học kế toán thực tế tại Bắc Ninh
Nếu bạn ở Thanh Xuân Hà Nội thì đăng ký tại: Lớp học kế toán thực tế tại Thanh Xuân
Nếu bạn ở Long Biên Hà Nội thì đăng ký tại: Lớp học kế toán thực tế tại Long Biên
Nếu bạn ở HCN thì đăng ký tại: Lớp học kế toán thực tế tại Thủ Đức
 

dịch vụ báo cáo tài chính