Cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ trên Excel 2023


Cuối kỳ kế toán cần biết cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ trên excel theo thông tư 200 của doanh nghiệp sau đó tiến hành hạch toán tài sản cố định cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ

Thực chất khấu hao TSCĐ là một biên pháp chủ quan của DN trong quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của TSCĐ. Nói cách khác, khấu hao TSCĐ là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng. Như vậy hao mòn là hiện tượng mang tính khách quan, còn khấu hao là biện pháp chủ quan của người quản lý nhằm thu hồi lại giá trị hao mòn của TSCĐ

1/ Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao TSCĐ đó cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp

mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

2/ Cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ trên Excel

Sau khi lập xong bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ kế toán phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh và hạch toán như sau

Nợ TK 6274- Chi tiết phân xưởng: Khấu hao TSCĐ sử dụng ở phân xưởng

Nợ TK 6414 - Khấu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng

Nợ TK 6424 - Khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp

  Có TK 214 - Tổng số khấu hao phải trích

Trong một doanh nghiệp, chi phí khấu hao TSCĐ có thể phân bổ cho nhiều đối tượng gành chịu, Để theo dõi số khấu hao phải trích cho một kỳ kế toán và số phân bổ cho từng đối tượng kế toán, kế toán lập bảng tính và phân bổ khấu hao, Cách thức lập và trình bày bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ trên excel được minh họa trên thực tế như sau:

mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Tải mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 200: Tại đây

3/ Kết cấu của bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ như sau

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ trên excel chia ra các cột phản sánh số khấu hao phải trích cho từng đối tượng sử dụng tài sản cố định ví dụ như bộ phận sản xuất 627, bộ phận thi công 623, bộ phận bán hàng 641, bộ phận quản lý doanh nghiệp 642, tiếp theo là các hàng ngang phản ánh số khấu hao được lũy kế từ tháng trước, số khấu hao tăng giảm, số khấu hao phải tính trong tháng này

 Cơ sở để lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

Căn cứ dòng khấu hao đã tính từ tháng trước để lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước

Đối với dòng số khấu hao tài sản cố định tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng tài sản cố định có liên quan tới việc tăng, giảm, khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ

Đối với số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng số khấu hao tính tháng trước + số khấu hao tăng, trừ - Số khấu hao giảm trong tháng

Số khấu hao phải trích tháng này trên bảng tính và  phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi các bảng kê, nhật ký chứng từ và các sổ kế toán có liên quan đồng thời còn được sử dụng để tính giá thành sản phẩm, hoặc dịch vụ

Để lập được bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ bạn cần phải nắm được:

⇒ Cách tính khấu hao tài sản cố định

⇒ Tài khoản 211 theo thông tư 200

Nếu bạn chưa biết gì về kế toán, muốn học thực hành kế toán trên excel có thể tham khảo ngay 2 khóa:

Học kế toán online - 1 gv kèm 1 học viên mọi lúc mọi nơi

⇒ Học kế toán tổng hợp - Tại trung tâm

 

 

dịch vụ báo cáo tài chính