Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200


Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 trên excel hoặc trên phần mềm kế toán cập nhật mới nhất năm 2021 dành cho người mới bắt đầu học kế toán, người đi làm lâu năm nhưng chưa làm báo cáo tài chính bao giờ

cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dùng để đo lường hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp trong một giai đoạn: Bao gồm các chỉ tiêu về Doanh thu, chi phí, KQKD được trình bày cho các hoạt động: bán hàng/ cung cấp DV, hoạt động tài chính, hoạt động khác

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức Là báo cáo tài chính tồng hợp về tình hình về kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập qua một thời kỳ kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ tương ứng với 5 loại tài khoản còn lại trong bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

-   Doanh thu (loại 5)

-   Chi phí (loại 6)

-   Thu nhập khác (loại 7)

-   Chi phí khác (loại 8)

-   Lợi nhuận (tức kết quả kinh doanh) (loại 9)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm các tài khoản từ 5 đến 9. Các tài khoản này còn được gọi là các tài khoản trung gian để xác định lợi nhuận của DN.

Cấu trúc của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:

- Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;

- Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

- Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

- Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

- Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

Cơ sở lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

Các khoản thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2.Các khoản giảm trừ doanh thu.

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.

4.Giá vốn hàng bán.

5.Lơi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.Doanh thu tài chính.

7.Chi phí tài chính.

8.Chi phí bán hàng.

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp.

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD.

11.Thu nhập khác.

12.Chi phí khác.

13.Lợi nhuận khác.

14.Tổng lợi nhuận kề toán trước thuế.     

15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hà

16.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Ví dụ về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 trên thực tế

cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung cơ bản của một số khoản mục trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là giá tổng doanh số bán ra (chưa thuế GTGT đối với nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ) của hàng hóa dịch vụ trong kỳ.

Giá vốn hàng bán: Là giá mua vào của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kỳ.

Lợi nhuận gộp: Được tính theo công thức :

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán

Chí phí bán hàng: Là tất cả các chi phí phát sinh trong kỳ nhằm mục đích bán được hàng. Chẳng hạn : Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyên mãi; chi phí bảo hành; chi phí lương cho nhân viên bán hàng; chi phí vận chuyển hàng bán; chi phí bao bì sản phẩm,...

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là tất cả các chi phí bỏ trong năm ra nhằm mục đích duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chằng hạn: Chi phí nộp thuế môn bài, chi phí lương cho ban giám đốc và kế toán, chi phí thuê văn phòng công ty, chi phí văn phòng phẩm, chi phí tiếp khách công ty, chi phí điện, nước, điện thoại của công ty,...

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Được tính theo công thức:

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp - CP bán hàng - CP Quản lý DN.

Thuế TNDN phải nộp

Thuế TNDN = LN thuần từ HĐKD X Thuế suất thuế TNDN

Với: Thuế suất 20%

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế = LN thuần từ HĐKD - Thuế TNDN phải nộp.

Phương pháp phản ánh số liệu vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Theo dõi các khoản Doanh thu, thu nhập khác phát sinh trong kỳ thông qua các tài khoản loại 5, 7. Cuối kỳ thực hiện khóa sổ và xác định KQKD

Theo dõi các khoản Chi phí phát sinh trong kỳ thông qua các tài khoản loại 6, 8. Cuối kỳ thực hiện khóa sổ và xác định kết quả kinh doanh.

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên excel

Để lập được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì bạn cần lâp được bảng cân đối phát sinh (bảng cân đối tài khoản) được tổng hợp từ sổ nhật ký chumg, sổ cái, sổ chi tiết

cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên excel

Nếu bạn chưa biết cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bạn có thể đăng ký học kế toán online 1 kèm 1 để được đội ngũ gia sư kế toán trưởng trực tiếp hỗ trợ

Nếu công ty bạn mới thành lập chưa tuyển được kế toán thì có thể tham khảo dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm để được hỗ trợ nộp báo cáo đầy đủ đúng hạn

 

dịch vụ báo cáo tài chính