Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 trên excel và các phần mềm kế toán cập nhật mới nhất năm 2021


Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 năm 2021 trên excel dành cho người mới học, chưa lên báo cáo tài chính bao giờ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về dòng lưu chuyển tiền và tương đương tiền theo các hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, Cho biết khả năng về tiền để thanh toán các nhu cầu trong hoạt động của doanh nghiệp, Lưu chuyển tiền khác với lưu chuyên của doanh thu và chi phí

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở Tiền, do vậy báo cáo này giúp người sử dụng thông tin có được những đánh giá tổng quát, khách quan hơn về tình hình tài chính và tăng khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp khi nó loại trừ ảnh hưởng của các phiên giáo dịch phi tền và ảnh hưởng của các phương pháp kế toán khác nhau xử lý giao dịch, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về dòng tiền đi vào, dòng tiền đi ra trong doanh nghiệp trong một thời kỳ và được chi tiết theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo phản ánh các dòng tiền vào, ra trong doanh nghiệp từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Tác dụng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Thứ nhất: Đánh giá khả năng tạo tiền và điều tiết dòng tiền tương lai của một đơn vị

Thứ hai: Đánh giá khả năng thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ nợ

Thứ ba: Đánh giá độ tin cậy của chỉ tiêu lợi nhuận (sự khác biết giữa lợi nhuận thuần và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh)

Thứ tư: Đánh giá bức tranh tổng thể về tình hình tài chính doanh nghiệp

Kết cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh 3 dòng tiền:

+ Dòng tiền vào, ra từ hoạt động kỉnh doanh

Hoạt động kinh doanh : Là hoạt động được ghi trên giẩp phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.Thông thường là các hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

+ Dòng tiền vào, ra từ hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư : Là các hoạt động liên quan đến mua sắm TSCĐ, đầu tư vào đơn vị khác để tìm kiếm lợi nhuận trong tương lai.

+ Dòng tiền vào, ra từ hoạt động tàỉ chính

Hoạt động tài chính: Là các hoạt động nhằm mở rộng họặc thu hẹp quy mô vốn.

- Mở rộng : Phat hẩnh cồ phiếu, trái phiếu, đi vay,..

- Thu hẹp : Thu hồi Gổ phiếu, trái phiếu, trả lại tiền vay

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:

- Bảng Cân đối kế toán: Cung cấp những thông tin thay đổi liên quan tới tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ kế toán, Xem thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Giúp xác minh tổng số tiền được tạo ra hoặc sử dụng cho hoạt động kinh doanh trong kỳ - Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Bổ sung những thông tin chi tiết (nếu cần) trong quá trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

- Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác...

Các bước lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

B1: Xác định sự thay đổi dòng tiền: Tính toán chênh lệch tiền đầu kỳ và cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán

B2: Xác định dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền thuần từ HĐKD  = Tiền thu (Từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, từ lãi và cổ tức từ khoản cho vay và đầu tư ) - Tiền thanh toán (Cho nhà cung cấp, cho người lao động, trả lãi vay, trả tiền thuế, chi cho kinh doanh)

B3: Xác định dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

Lưu ý: Một số khoản chi không bằng tiền như: chi phí khấu hao, lỗ từ thanh lý  TSCĐ HH, chi phí nợ xấu sẽ được ghi nhận riêng cụ thể:

+ Chi phí khấu hao là khoản chi phí phi tiền tệ nên không ảnh hưởng tới luồng tiền chi ra của công ty và cũng không là căn cứ loại trừ từ lợi nhuận dồn tích giống phương pháp gián tiếp

+ Lãi hoặc lỗ do thanh lý TSCĐ HH cũng không phải khoản lỗ bằng tiền do đó không làm ảnh hưởng tới số tiền thu, chi trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

+ Ngoài ra chi phí về nợ xấu cũng có bản chất là một khoản chi phí phi tiền tệ nên cũng được xử lý tương tự như chi phí khấu hao khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền lãi vay đã trả
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền thu từ đi vay
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên excel

Để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên excel thì bạn cần căn cứ vào nhật ký chung, lọc tài khoản 111,112 đối chiếu với các tài khoản trong bảng dưới đây

cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Trên là bài viết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200, nếu bạn chưa biết cách lập muốn tự làm báo cáo tài chính từ file excel trắng để lập nên đầy đủ các mẫu biểu và trọn vẹn BCTC thì có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành online 1 kèm 1 trên chứng từ thực tế hoặc trên chứng từ gốc của công ty bạn đang làm CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 trên Excel được quy định tại điều 112 của thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày đăng: 15/08/2021 11:19:17
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải năm 2022 dành cho sinh viên, người chưa biết gì mới bắt đầu học kế toán ôn luyện cách định khoản kế toán thông qua các dạng bài tập kế toán cơ bản

Ngày đăng: 10/08/2021 15:23:12
Tài sản là gì nguồn vốn là gì
Tài sản là gì nguồn vốn là gì và các trường hợp làm thay đổi giá trị tổng tài sản và tổng nguồn vốn

Ngày đăng: 03/08/2021 23:54:17
Cách định khoản kế toán cho người mới học
Hướng dẫn cách định khoản kế toán cho người mới học theo thông tư 200 và 133

Ngày đăng: 03/08/2021 21:38:18
Vốn chủ sở hữu là gì
Vốn chủ sở hữu là gì và phân loại vốn đầu tư chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán thông tư 200

Ngày đăng: 02/08/2021 16:30:40
Nợ phải trả là gì
Nợ phải trả là gì và các khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo thông tư 200

Ngày đăng: 02/08/2021 11:00:40
Tài sản dài hạn là gì
Tài sản dài hạn là gì và phân loại tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200

Ngày đăng: 01/08/2021 16:00:16
Kế toán là gì
Kế toán là gì chức năng của kế toán, vai trò kế toán, quy định pháp lý về luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và sơ lược các công việc kế toán, trách nhiệm của kế toán đối với nhà nước

Ngày đăng: 31/07/2021 22:39:18
Các loại hình doanh nghiệp phổ biến năm 2021
Các loại hình doanh nghiệp phổ biến năm 2021 hiện nay ở Việt Nam, quy mô tổ chức cơ cấu, tính chất pháp lý của từng loại hình

Ngày đăng: 31/07/2021 17:56:07
Tài sản ngắn hạn là gì
Tài sản ngắn hạn là gì và Phân loại các tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày đăng: 31/07/2021 16:07:30

Hotline: 0862.662.530
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.