Cách lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN năm 2023


Cách lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN năm 2023 dành cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân

Mẫu cam kết 08/CK-TNCN mới nhất 2023

Mẫu cam kết 08/CK-TNCN được áp dụng từ ngày 01/01/2022  áp dụng theo Thông tư 80/2021/TT-BTC thay thế cho mẫu 02/CK-TNCN

Cách lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN năm 2023

Các bạn có thể tải mẫu cam kết 08/CK-TNCN mới nhất năm 2022: mẫu 08/CK-TNCN

Cách lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN năm 2022

1. Tên tôi là: Nhập đầy đủ họ và tên của bạn

2. Mã số thuế: Nhập chính xác mã số thuế của bạn, nếu chưa có mã số thuế có thể tra cứu tại: Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

3. Địa chỉ cư trú: Ghi địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

Tôi cam kết rằng, năm 2022 tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá.132 triệu đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghịn quý Doanh nghiệp căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Nhập thông tin về…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Điều kiện lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN

Lưu ý khi viết mẫu cam kết 08/CK-TNCN cần lưu ý điều kiện để lập mẫu cam kết này

"Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
    “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân."."

Như vậy điều kiện để lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN

+ Cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 2tr trở lên

+ Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc ký hợp đồng <3 tháng

+ cá nhân chỉ có duy nhất 1 thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế

+ Ước tính tổng mức thu nhập cá nhân không vượt quá 132 triệu đồng

+ Và phải có mã số thuế tại thời điểm làm mẫu cam kết 08/CK-TNCN

Trên là cách lập mẫu cam kết 08/CK-TNCN năm 2023, nếu bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành chưa biết tính thuế thu nhập cá nhân thì có thể tham khảo thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

dịch vụ báo cáo tài chính