Cách lấy số ngày trong một tháng trong Excel?


Khi làm việc với ngày tháng, đôi khi bạn có thể cần biết tổng số ngày trong một tháng nhất định.
Điều này có thể hữu ích khi lập kế hoạch dự án hoặc tính lương, hoặc thậm chí lập kế hoạch du lịch.
Mặc dù bạn có thể dễ dàng tính ra tổng số ngày trong một tháng nhất định, nhưng khi tính toán cho tập dữ liệu lớn hơn, tốt nhất bạn nên sử dụng một số công thức Excel đơn giản sẽ cho bạn kết quả ngay lập tức.

Trong hướng dẫn ngắn này, tôi sẽ chỉ cho bạn một số công thức đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tính tổng số ngày trong bất kỳ tháng nào trong Excel.

Nhận tổng số ngày trong một tháng bằng hàm EOMONTH & DAY

Cách dễ nhất để có được tổng số ngày trong một tháng là sử dụng kết hợp các hàm DAY và EOMONTH.

Trước tiên hãy để tôi chỉ cho bạn cách nó hoạt động, sau đó tôi sẽ giải thích công thức.
Dưới đây tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có một số ngày trong cột A và tôi muốn tìm ra số ngày trong tháng mà ngày đó thuộc về.
 

Đây là công thức sẽ cho tôi tổng số ngày trong mỗi tháng.
=DAY(EOMONTH(A2,0))
Nhập công thức này vào ô B2 và sao chép nó cho tất cả các ô còn lại trong cột.
 

Bây giờ hãy để tôi giải thích nhanh cách thức hoạt động của công thức này.
Hàm EOMONTH (trong đó EO là viết tắt của End Of) lấy ngày trong ô làm đầu vào rồi đưa ra ngày cuối cùng của tháng đó. Lưu ý rằng đối số thứ hai trong hàm EOMONTH cần phải bằng 0 vì chúng ta cần ngày cuối cùng của cùng một tháng.

Ví dụ: khi ngày là 17-Jun-2024, hàm EOMONTH sẽ cho chúng ta 30-Jun-2024 (là ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2024).
Sau đó, hàm DAY cung cấp cho chúng ta giá trị ngày của ngày cuối cùng trong tháng, về cơ bản sẽ là tổng số ngày trong tháng.
Lưu ý : Trong trường hợp muốn lấy tổng số ngày của tháng trước hoặc tháng sau, bạn có thể thay đổi đối số thứ 2 của hàm EOMONTH (dùng -1 cho tháng trước và 1 cho tháng sau)

Nhận tổng số ngày trong một tháng bằng hàm EOMONTH

Một cách nhanh chóng khác để có được tổng số ngày Trong một tháng là sử dụng hai hàm EOMONTH với toán tử trừ.
Trong trường hợp này, chúng tôi tính ngày cuối cùng của tháng cho tháng đã cho và tháng trước đó, sau đó chỉ cần trừ hai giá trị.
Điều này hoạt động vì các giá trị ngày được lưu trữ dưới dạng giá trị số ở mặt sau.

Hãy để tôi chứng minh nó hoạt động như thế nào bằng cách sử dụng một ví dụ.
Dưới đây tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có các ngày trong cột A và tôi muốn lấy tổng số ngày trong mỗi tháng.
 

Đây là công thức để làm điều này:
=EOMONTH(A2,0)-EOMONTH(A2,-1)
Nhập công thức này vào ô B2 và sao chép nó cho tất cả các ô còn lại trong cột.
 
Công thức trên sử dụng hai hàm EOMONTH. Hàm EOMONTh đầu tiên sử dụng 0 làm đối số thứ hai, cung cấp cho chúng ta ngày của ngày cuối cùng của cùng tháng với ngày trong ô A2.
Và hàm EOMONTH thứ hai sử dụng -1 làm đối số thứ hai, cung cấp cho chúng ta ngày của ngày cuối cùng của tháng trước.
Và vì các ngày được lưu trữ dưới dạng số sê-ri ở phần cuối, nên khi chúng ta trừ hai kết quả hàm EOMONTH này, chúng ta sẽ nhận được tổng số ngày trong tháng.

Nhận tổng số ngày trong tháng hiện tại

Trong các ví dụ trên, tôi có một tập hợp các ngày trong một cột và tôi muốn tính tổng số ngày trong tháng cho mỗi ngày.
Bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn một công thức cung cấp cho bạn tổng số ngày trong tháng hiện tại (trong đó giá trị tháng hiện tại sẽ được tự động chọn từ cài đặt hệ thống của bạn)
Đây là công thức:
=DAY(EOMONTH(HÔM NAY(),0))

Công thức này sử dụng hàm TODAY để lấy ngày hiện tại, sau đó dùng hàm EOMONTH để lấy ngày cuối cùng của tháng hiện tại.
Kết quả của hàm EOMONTH sau đó được hàm DAY sử dụng để lấy tổng số ngày trong tháng hiện tại.

Nhận tổng số ngày khi bạn chỉ có tên tháng

Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính tổng số ngày trong tháng khi bạn chỉ có tên tháng.
Dưới đây tôi có tập dữ liệu trong đó tôi có tên tháng trong cột A và tôi muốn biết mỗi tháng có bao nhiêu ngày.
 
Vì tên tháng là một chuỗi văn bản , trước tiên chúng ta sẽ phải xây dựng một ngày từ đó để có thể lấy số sê-ri cho ngày đó, sau đó sử dụng số sê-ri ngày đó để tính tổng số ngày trong tháng đó.
Dưới đây là công thức sẽ làm điều này:

=DAY(EOMONTH(DATEVALUE("01-"&A2&"-"&YEAR(TODAY())),0))
 

Hãy để tôi giải thích nhanh cách thức hoạt động của công thức này.

Vì chúng tôi chỉ có tên tháng, nên trước tiên chúng tôi đã sử dụng “01-“&A2&”-“&YEAR(TODAY())) để tạo ngày ở định dạng mà Excel nhận ra là ngày thích hợp.
Trong ví dụ của chúng tôi, phần này của công thức sẽ cung cấp cho chúng tôi “01-Jan-2023” trong ô B2.
Vì đây vẫn là một chuỗi văn bản nên tôi đã sử dụng hàm DATEVALUE để lấy số sê-ri tương ứng cho ngày này.
Khi tôi có số sê-ri, tôi đã sử dụng EOMONTH để lấy ngày cuối cùng của tháng và sau đó sử dụng hàm DAY để lấy tổng số ngày trong tháng đó.

Tổng số ngày còn lại trong tháng

Trong tất cả các ví dụ trên, tôi đã chỉ cho bạn cách lấy tổng số ngày trong tháng cho mỗi ngày.
Nhưng nếu bạn muốn biết tổng số ngày còn lại trong tháng sau ngày đã cho thì sao? Điều này có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách sử dụng hàm DATEDIF .
Dưới đây tôi có một tập dữ liệu trong đó tôi có một số ngày trong cột A và tôi muốn biết tổng số ngày còn lại trong tháng đó.
 

Đây là công thức sẽ làm điều này:
=DATEDIF(A2,EOMONTH(A2,0),"d")
Nhập công thức này vào ô B2 và sao chép nó cho tất cả các ô còn lại trong cột.
 
Hàm DATEDIF nhận ba đối số:

ngày bắt đầu – là ngày trong cột A
ngày kết thúc – mà chúng tôi đã tính toán bằng hàm EOMONTH để đó là ngày cuối cùng của tháng
“d” – đây là đoạn mã yêu cầu hàm cung cấp cho chúng ta tổng số ngày còn lại giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
Vì vậy, đây là một số phương pháp công thức bạn có thể sử dụng để tính nhanh tổng số ngày trong bất kỳ tháng cụ thể nào trong Excel.

Chúc bạn thành công !
dịch vụ báo cáo tài chính