Cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho


Hướng dẫn cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho kèm ví dụ cụ thể và công thức tính giá vật liệu nhập kho áp dụng cho từng trường hợp

cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho

Khi thực hiện nhập nguyên vật liệu trong kỳ cần phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam 02- “Hàng tồn kho

Cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho

Nguyên vật liệu nhập kho được tính theo giá thực tế, trước khi tìm hiểu rõ cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho bạn cần hiểu rõ thế nào là nguyên vật liệu, nguyên vật liệu được chia ra những nhóm nào ? xem thêm: Nguyên vật liệu là gì

Việc tính giá nguyên vật liệu nhập kho tùy thuộc vào từng trường hợp hình thành nguyên vật liệu cụ thể:

1. Tính giá nguyên vật liệu mua ngoài:

Giá nguyên vật liệu thực tế nhập kho = Giá trên hóa đơn (chưa thuế GTGT) + Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có) + Chi phí vận chuyển, thu mua, bảo hiểm  - Các khoản giảm giá được hưởng

Lưu ý:

- Giá trên hóa đơn của nguyên vật liệu nhập kho nếu doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ là giá không bao gồm thuế, còn nếu doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương thức trực tiếp thì là giá bao gồm cả thuế giá trị gia tăng

Để hiểu rõ hơn về phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp Xem thêm: Các phương pháp tính thuế GTGT

- Giá hóa đơn mua nguyên vật liệu trong trường hợp doanh nghiệp có đủ các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT thì giá hóa đơn là giá không có thuế GTGT, trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT thì giá hóa đơn là giá có thuế GTGT đầu vào. Các chi phí thu mua nguyên vật liệu bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuê kho, thuê bãi, hoa hồng môi giới…

2. Tính giá nguyên vật liệu tự sản xuất, tự chế biến

Giá nguyên vật liệu thực tế nhập kho = Giá thực tế nguyên vật liệu xuất chế biến + Chi phí chế biến

3. Tính giá nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến

Giá nguyên vật liệu thực tế nhập kho = Giá thực tế nguyên vật liệu xuất thuê ngoài chế biến + Chi phí vận chuyển bốc dỡ + Chi phí thuê ngoài gia công chế biến

4. Tính giá nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh

Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho = Giá trị vốn góp do 2 bên thỏa thuận + Chi phí tiếp nhận

5. Tính giá nguyên vật liệu do nhận viện trợ, tặng, thưởng

Giá nguyên vật liệu thực tế nhập kho  = Giá trị thị trường tương đương + Chi phí tiếp nhận

6. Đối với phế liệu thu hồi

Giá trị thu hồi là giá do hội đồng định giá của đơn vị xác định trên cơ sở giá phế liệu có thể bán trên thị trường và số lượng, chất lượng phế liệu thu hồi.

Ví dụ về cách tính giá nguyên vật liệu nhập kho trong nước

Ví dụ: Ngày 10/5/2021 công ty HNM tiến hành mua 10 nguyên vật liệu A  thanh toán chuyển khoản với giá mua cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 VNĐ, chi phí thuê vận chuyển số nguyên vật liệu đã mua về tới kho thanh toán bằng tiền mặt bao gồm cả thuế GTGT là 2.200.000 VNĐ. Kế toán tính giá nguyên vật liệu nhập kho trên như sau:

Tổng giá thực tế nhập kho = 33.000.000 /(1+10%)  + 2.200.000 /(1+10%) = 32.000.000

Đơn giá nhập kho là 32.000.000 / 10 tấn = 3.200.000 VNĐ/tấn

Hạch toán nguyên vật liệu A nhập kho như sau:

Nợ TK 152 A:  32.000.000

Nợ TK 1331: 3.200.000

  Có TK  112: 33.000.000

  Có TK 1111: 2.200.000

Sau khi tính giá nguyên vật liệu được thì bạn tiến hành hạch toán nguyên vật liệu nhập kho xem tại: Cách hạch toán tài khoản 152

Bài tiếp: Cách tính giá xuất kho nguyên vật liệu

dịch vụ báo cáo tài chính