Cách tính giá thành sản phẩm theo định mức


Cách tính giá thành sản phẩm theo định mức thích hợp với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất ổn định, có hệ số các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hợp lý, có trình độ tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cao, công tác hạch toán chi phí ban đầu chặt chẽ

Cách tính giá thành sản phẩm theo định mức

Cách tính giá thành sản phẩm theo định mức sẽ kiểm tra thường xuyên, kịp thời tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí vượt định mức, giảm bớt khối lượng ghi chép và tính toán của kế toán.

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức được thực hiện theo trình tự sau:

- Tính giá thành định mức của sản phẩm: Cơ sở để tính là định mức kỹ thuật hiện hành. Kế toán có thể tính giá thành định mức cho sản phẩm, nửa thành phẩm hoặc các bộ phận chi tiết cấu thành nên sản phẩm.

- Xác định số chênh lệch do thay đổi định mức. Do việc thay đổi định mức thường tiến hành vào đầu tháng nên khi tính số chênh lệch do thay đổi định mức chỉ cần thực hiện cho sản phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ.

- Xác định số chênh lệch do thoát ly (khác) định mức: Số chênh lệch này phát sinh do tiết kiệm hoặc vượt chi.

- Tính giá thành sản phẩm theo định mức áp dụng thực tế theo công thức:

cách tính giá thành sản phẩm theo định mức

Trên là cách tính giá thành sản phẩm theo định mức dành cho các bạn đang tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành sản xuất, nếu bạn chưa hiểu có thể tham khảo thêm: Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

dịch vụ báo cáo tài chính