Cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng


Cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng này áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt nhỏ theo đơn đặt hàng.

cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Trong trường hợp này đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng đơn đặt hàng, đối tượng tính giá thành là từng đơn đặt hàng đã hoàn thành. Như vậy, kỳ tính giá thành không phù hợp với kỳ báo cáo.

Cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Theo phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng, kế toán tính giá thành phải mở cho mỗi một đơn đặt hàng một bảng tính giá thành. Hàng tháng, căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng phân xưởng trong sổ kế toán chi tiết để ghi vào các bảng tính giá thành có liên quan. Khi hoàn thành việc sản xuất kế toán tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng bằng cách cộng toàn bộ chi phí sản xuất đã tập hợp trên bảng tính giá thành.

Ví dụ về cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Công ty nhựa CHN Việt Nam sản xuất 1000 chiếc mũ bảo hiểm do công ty BC đặt hàng với các khoản chi phí như sau: (Đơn vị tính: Nghìn đồng)

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 45.000

Nhân công trực tiếp: 35.000

Chi phí sản xuất chung: 15.000

Việc sản xuất diễn ra từ 02/05/20XX đến 15/06/20XX hoàn thành đủ 1000 chiếc mũ theo đúng chất lượng như hợp đồng, công ty giao nhập kho đợi bàn giao cho công ty BC. Ta xác định tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm như sau:

Tổng giá thành sản phẩm = 45.000 + 35.000 + 15.000 = 95.000

Giá thành đơn vị = 95.000/1000 = 95

Trên là bài viết cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng, nếu bạn chưa nắm vững về kế toán doanh nghiệp loại hình sản xuất thì có thể tìm hiểu học kế toán sản xuất do đội ngũ kế toán trưởng chuyên gia sư kế toán theo yêu cầu trực tiếp đào tạo

Xem thêm phương pháp khác: Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

dịch vụ báo cáo tài chính