Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ


Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất thu được một nhóm sản phẩm với chủng loại, phẩm cấp, quy cách khác nhau. Trong trường hợp này đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm còn đối tượng tính giá thành là từng quy cách sản phẩm trong nhóm đó.

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Thực hiện cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ gồm 4 bước sau đây:

Bước 1: Chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ thường được sử dụng là giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch.

Bước 2: Tính tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm theo phương pháp giản đơn.

Bước 3: Tính tỷ lệ giá thành:

cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Bước 4: Tính giá thành thực tế của từng quy cách sản phẩm

cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Ví dụ về cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

Ví 1: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ sản phẩm X và Y công ty ABC

Công ty ABC trong kỳ có một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm X và Y, có tình hình sản xuất như sau: (Đơn vị tính: Nghìn đồng)

1. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 2.800.

2. Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang trong kỳ: 95.000. (Nguyên vật liệu trực tiếp 45.000, nhân công trực tiếp 35.000, chi phí sản xuất chung: 15.000).

3. Kết quả sản xuất thu được 1200 sản phẩm X, 1500 sản phẩm Y.

4. Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 7.800.

Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm X và Y? Biết rằng giá thành kế hoạch của sản phẩm X là 25, của Y là 30.

Ở ví dụ 1, áp dụng cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ ta làm như sau:

Bài giải

Giá thành của 1200 sản phẩm X và 1500 sản phẩm Y = 2800 + 95.000 – 7.800 = 90.000

Nợ TK 154:          95.000

Có TK 621: 45.000

Có TK 622: 35.000

Có TK 627: 15.000

Giá thành kế hoạch = 1200 x 25 + 1500 x 30 = 75.000

Tỷ lệ = 90.000/75.000 = 1,2

Giá thành 1200 sp X = 1200 x 25 x 1,2 = 36.000 (đơn giá X = 36.000/1200 = 30)

Giá thành 1500 sp Y = 1500 x 30 x 1,2 = 54.000 (đơn giá Y = 54.000/1500 = 36)

Nợ TK 155X: 36.000

Nợ TK 155Y: 54.000

Có TK 154: 90.000

Ví dụ 2: Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ:

Công ty KLGT trong cùng quy trình công nghệ sản xuất thu được 3 loại sản phẩm A, B, C với số  liệu như sau: (Đơn vị: 1.000 đồng)

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 250.000

Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ: 1.500.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 184.000

Số sản phẩm hoàn thành: 600 sản phẩm A, 500 sản phẩm B và 800 sản phẩmC

Giá thành định mức: 850/sản phẩm A, 600/sản phẩm B và 800/sản phẩmC

Vận dụng cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ của sản phẩm A, B, C của Công ty KLGT

Trả lời:

Tổng giá thành thực tế: 250.000 + 1.500.000 − 184.000 = 1.566.000

Tổng giá thành định mức = 600x850 + 500 × 600 + 800 × 800 = 1.450.000 

Tỷ lệ điều chỉnh giá thành = 1.566.000/1.450.000 = 1,08

Giá thành thực tế 1 SP A = 850 × 1,08 = 918

-> Tổng giá thành thực tế SP A = 918 x 600 = 550.800 

Giá thành thực tế 1 SP B = 600 × 1,08 = 648

-> Tổng giá thành thực tế SP B = 648 x 500 = 324.000 

Giá thành thực tế 1SP C = 800 × 1,08 = 864

-> Tổng giá thành thực tế SP C = 864 × 800 = 691.200

Trên là cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành sản xuất, nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì có thể đăng ký học kế toán do đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ làm báo cáo tài chính cho các công ty sản xuất

Ngoài phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ các bạn có thể tham khảo thêm: Cách tính giá thành sản phẩm theo định mức

dịch vụ báo cáo tài chính