Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền


Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền bao gồm trường hợp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ và bình quân gia quyền liên hoàn (sau mỗi lần nhập)

cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tình theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền lại được chia ra thành 2 phương pháp

I. Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ

Giá thực tế vật liệu xuất dùng = Số lượng vật liệu xuất dùng x Giá đơn vị bình quân cuối kỳ

Giá đơn vị bình quân cuối kỳ = Giá trị vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ ÷ Số lượng vật liệu tồn  đầu kỳ và nhập trong kỳ

Ví dụ như sau:

Doanh nghiệp A hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tình thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nguyên vật liệu trong tháng 9 như sau

Tồn kho đầu tháng 4.000kg, đơn giá 118.000đ/kg

1. Ngày 1/9 mua nhập kho 3.500kg giá mua chưa thuế GTGT 10% là 119.200đ/kg. Đã thanh toán bằng tiền vay ngân hàng

2. Ngày 6/9, xuất kho 4.900 cho sản xuất sản phẩm

3. Ngày 8/9 nhận vốn góp kinh doanh 8.000kg nguyên vật liệu, nhập kho theo giá thị trường là 120.500đ/kg

4. Ngày 10/9 xuất kho 6.500 kg cho sản xuất sản phẩm

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ

Giá đơn vị bình quân cuối kỳ = (4.000 x 118.000) +(3.500 x 119.200) + (8.000 x 120.500) / (4.000 + 3.500 + 8.000) = 119.561đ/kg

1. Ngày 1/9:

Nợ TK 152: 3.500 x 119.200 = 417.200.000

Nợ TK 1331: 41.720.000

     Có TK 3411: 458.920.000

2. Này 6/9 xuất kho 4.900 để sản xuất

Nợ TK 621: 4.900 x 119.561 = 585.848.900

    Có TK 152: 585.848.900

3. Nợ TK 152: 8.000 x 120.500 = 964.000.000

      Có TK 411: 964.000.000

4. Ngày 10/9 xuất kho 6.500 để sản xuất

Nợ TK 621: 6.500 x 119.561 = 777.146.500

    Có TK 152: 777.146.500

II. Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

Giá trị nguyên vật liệu xuất = Số lượng nguyên vật liệu xuất × Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập

Giá đơn vị bình quân = Giá trị nguyên vật liệu tồn sau mỗi lần nhập ÷ Số lượng nguyên vật liệu tồn sau mỗi lần nhập

Ví dụ trên ta tìm hiểu cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

1. Nợ TK 152: 3.500 x 119.200 = 417.200.000

   Nợ TK 1331: 41.720.000

      Có TK 3411: 458.920.000

Giá đơn vị bình quân sau ngày 1/9 = (4.000 x 118.000 + 417.200 )/ (4.000 + 3.500) = 118.560

2. Ngày 6/9, xuất kho 4.900 cho sản xuất sản phẩm

Nợ TK 621: 4.900 x 118.590 = 580.944.000

       Có TK 152:  580.944.000

3a. Nợ TK 152: 8.000 x 120.500= 954.000.000

         Có TK 411: 954.000.000

Giá đơn vị bình quân sau ngày 8/9: (4.000 x 118.000 + 417.200.000 -580.944.000 + 954.000.000) / (4.000 + 3.500 – 4.900 + 8.000) = 119.080

4. Ngày 10/9 xuất kho 6.500 để sản xuất

Nợ TK 621: 6.500 x 119.080 = 774.020.000

    Có TK 152: 774.020.000

Để hiểu rõ hơn về phương pháp bình quân gia quyền các bạn xem thêm các dạng bài tập tại: Bài tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thường áp dụng cho nhiều doanh nghiệp và được sử dụng rộng rãi trên thực tế hiện nay, Nếu bạn bị mất gốc kế toán thì có thể tham khảo khóa: Học kế toán thực hành online để ôn lại kiến thức nhé

dịch vụ báo cáo tài chính