Cách tính mức hưởng BHXH một lần như thế nào? + ví dụ


Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách tính mức hưởng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần một cách rõ ràng và dễ hiểu. Qua bài viết, bạn sẽ hiểu được các bước cơ bản để tính toán mức hưởng BHXH, từ việc xác định mức lương cơ sở đến cách tính toán số tiền được hưởng dựa trên mức đó. Đồng thời, các quy định và điều kiện cần thiết để đủ điều kiện nhận mức hưởng BHXH một lần cũng sẽ được trình bày một cách rõ ràng. Đây sẽ là hướng dẫn hữu ích giúp mọi người có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về cách tính mức hưởng BHXH một lần theo quy định hiện hành.
Trích dẫn:
"Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, mức hưởng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần được tính dựa trên số năm đã đóng BHXH, với các quy định cụ thể như sau:
a) Đối với những năm đóng BHXH trước năm 2014: Mức hưởng được tính theo tỷ lệ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH trong mỗi năm.
b) Đối với những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: Mức hưởng được tính theo tỷ lệ 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH trong mỗi năm.
c) Trong trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm: Mức hưởng BHXH sẽ bằng số tiền đã đóng, tuy nhiên mức tối đa sẽ không vượt quá 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH.
"
tinh-luong-bhxh
Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp của những người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.
Đây là những quy định cụ thể trong việc tính toán mức hưởng BHXH một lần theo quy định hiện hành của Luật BHXH, nhằm đảm bảo công bằng và đúng đắn trong việc chi trả quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Xã hội.
Ví dụ:
Một công nhân B, tham gia BHXH từ năm 2015 đến năm 2019 và muốn nhận trợ cấp BHXH một lần.
Thông tin về thời gian và số tiền đóng BHXH của công nhân B như sau:
    Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015: mức lương đóng BHXH là 2.000.000đ/tháng
    Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016: mức lương đóng BHXH là 2.300.000đ/tháng
    Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017: mức lương đóng BHXH là 2.500.000đ/tháng
    Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018: mức lương đóng BHXH là 2.600.000đ/tháng
    Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019: mức lương đóng BHXH là 2.800.000đ/tháng
Áp dụng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của từng năm như sau: 1,03; 1,03; 1,00; 1,00; 1,00.
Dựa trên thông tin trên, chúng ta sẽ tính toán mức trợ cấp BHXH một lần mà công nhân B sẽ được hưởng.
Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần công nhân B được hưởng được tính toán như sau:
    Tính toán số tiền từ thời gian đóng BHXH từ năm 2015 đến năm 2017:
        Thời gian đóng BHXH từ năm 2015 đến năm 2017 là 3 năm.
        Mức lương đóng BHXH và mức điều chỉnh lương đã được cung cấp.
        Tính tổng số tiền từ thời gian này.
    Tính toán số tiền từ thời gian đóng BHXH từ năm 2018 đến năm 2019:
        Thời gian đóng BHXH từ năm 2018 đến năm 2019 là 2 năm.
        Mức lương đóng BHXH và mức điều chỉnh lương đã được cung cấp.
        Tính tổng số tiền từ thời gian này.
    Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần công nhân B được hưởng là tổng số tiền từ cả hai thời kỳ tính được.
Hãy tính toán tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần mà công nhân B sẽ được hưởng dựa trên thông tin đã cung cấp.
Lời giải:
Dựa trên thông tin về thời gian và số tiền đóng BHXH của công nhân B, chúng ta sẽ tính toán mức trợ cấp BHXH một lần mà công nhân B sẽ được hưởng.
Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần công nhân B được hưởng được tính toán như sau:
    Tính toán số tiền từ thời gian đóng BHXH từ năm 2015 đến năm 2017:
    Thời gian đóng BHXH từ năm 2015 đến năm 2017 là 3 năm.
    Mức lương và mức điều chỉnh lương đã được cung cấp.
    Tính tổng số tiền từ thời gian này:
    Từ năm 2015 đến năm 2016:
    2.000.000đ * 12 tháng * 1,03 = 24.720.000đ
    Từ năm 2016 đến năm 2017:
    2.300.000đ * 12 tháng * 1,03 = 33.852.000đ
Tổng số tiền từ thời gian đóng BHXH từ năm 2015 đến năm 2017:
24.720.000đ + 33.852.000đ = 58.572.000đ
    Tính toán số tiền từ thời gian đóng BHXH từ năm 2018 đến năm 2019:
    Thời gian đóng BHXH từ năm 2018 đến năm 2019 là 2 năm.
    Mức lương và mức điều chỉnh lương đã được cung cấp.
    Tính tổng số tiền từ thời gian này:
    Từ năm 2018 đến năm 2019:
    2.600.000đ * 12 tháng * 1 = 31.200.000đ
Tổng số tiền từ thời gian đóng BHXH từ năm 2018 đến năm 2019:
31.200.000đ
    Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần công nhân B được hưởng là tổng số tiền từ cả hai thời kỳ tính được:
58.572.000đ + 31.200.000đ = 89.772.000đ
Do đó, công nhân B sẽ được nhận tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần là 89.772.000đ theo quy định của Luật BHXH và Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH.
Mời bạn xem thêm một số bước hạch toán như sau:
hạch toán doanh thu hợp đồng xây dựng
- hạch toán giao dịch hàng đổi hàng không tương tự 
hạch toán thuế gtgt khi nhập khẩu vật tư

Kết Luận

Cách tính mức hưởng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần được xác định theo quy định tại Luật BHXH và các thông tư hướng dẫn thi hành. Theo quy định, mức hưởng BHXH một lần được tính dựa trên số năm đã tham gia đóng BHXH và mức lương cơ sở đã đóng BHXH trong mỗi năm.
Cụ thể, quy định tại Luật BHXH năm 2014 đã quy định rõ như sau:
    Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH.
    Mỗi năm đóng BHXH có mức hưởng khác nhau:
        Đối với những năm đóng trước năm 2014, mức hưởng được tính theo mức 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong mỗi năm.
        Đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi, mức hưởng được tính theo mức 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong mỗi năm.
    Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm, mức hưởng BHXH sẽ bằng số tiền đã đóng, với mức tối đa không vượt quá 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Để tính toán mức hưởng BHXH một lần, cần xác định thời gian tham gia đóng BHXH, mức lương cơ sở đóng BHXH trong từng năm và áp dụng các quy định điều chỉnh mức lương đã đóng BHXH theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.
Tóm lại, cách tính mức hưởng BHXH một lần dựa trên thời gian tham gia đóng BHXH, mức lương đã đóng và các quy định điều chỉnh theo luật và thông tư hiện hành để đảm bảo việc chi trả quyền lợi BHXH cho người tham gia một cách công bằng và minh bạch.
dịch vụ báo cáo tài chính