Chi ngân sách nhà nước là gì


Ngân sách nhà nước được coi là một hiện tượng kinh tế – xã hội gắn liền với nhà nước và mang tính lịch sử. Nói đến ngân sách nhà nước là đề cập đến hai loại hình hoạt động tài chính cơ bản của nhà nước, đó là hoạt động thu ngân sách và hoạt động chi ngân sách.        

chi ngân sách nhà nước là gì

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định.

Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào ngân sách nhà nước và đưa chúng đến mục đích sử dụng. Do đó, chi ngân sách nhà nước là những việc cụ thể không chỉ dừng lại trên các định hướng mà phải phân bổ cho từng mục tiêu, từng hoạt động và từng công việc thuộc chức năng của nhà nước.

Khái niệm chi ngân sách nhà nước là gì

Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo những nguyên tắc nhất định cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước

Từ khái niệm trên ta thấy, chi ngân sách nhà nước có đặc điểm là phụ thuộc và gắn chặt với các nhiệm vụ kinh tế – chính trị mà chính phủ phải đảm nhận trong mỗi một giai đoạn và vào một thời kỳ nhất định.

Các khoản chi ngân sách nhà nước thường phát huy tác dụng ở tầm vĩ mô nên khi tiến hành đánh giá chúng ta phải phân tích từ giác độ vĩ mô (hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế). Các khoản chi không phải chỉ mang lại tác động ảnh hưởng về mặt kinh tế mà còn tác động tới các mặt kinh tế – chính trị và xã hội. Phần lớn các khoản chi ngân sách là các khoản mang tính cấp phát không hoàn lại, chi tiêu rất dễ xảy ra thất thoát, kém hiệu quả. Cho nên khi tiến hành thực hiện các quản chi chúng ta luôn phải lập các phương án khác nhau để xem xét và đánh giá đặc biệt là vấn đề quản lý ngân sách.

Quá trình của chi ngân sách nhà nước là gì

- Quá trình phân phối: là quá trình cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước để hình thành các loại quỹ trước khi đưa vào sử dụng;

- Quá trình sử dụng: là trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp phát từ ngân sách nhà nước mà không phải trải qua việc hình thành các loại quỹ trước khi đưa vào sử dụng.

Đặc điểm của chi ngân sách nhà nước là gì

- Gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội

- Là các khoản cấp phát không hoàn trả trực tiếp

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước:

chi ngân sách nhà nước là gì

Cơ cấu chi ngân sách nhà nước là nội dung các khoản chi và tỷ trọng của các khoản chi trong tổng chi ngân sách nhà nước.      

Cũng giống như thu ngân sách nhà nước, để đánh giá và phân tích các khoản chi. Người ta cũng xây dựng các tiêu chí, và chính các tiêu chí này là căn cứ để phân loại các khoản chi.

Theo chức năng và nhiệm vụ của nhà nước:

- Chi kiến thiết kinh tế

- Chi văn hóa xã hội

- Chi quản lý hành chính

- Chi an ninh quốc phòng

- Chi khác

Theo tính chất các khoản chi

- Chi thường xuyên: Những khoản chi có tính chất thường xuyên để duy trì “ đời sống quốc gia”

+ Chi sự nghiệp kinh tế

+ Chi cho y tế

+ Chi cho giáo dục, đào tạo

+ Chi cho văn hóa, xã hội

+ Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

+ Chi cho an ninh, quốc phòng

+ Chi duy trì hoạt động của các cơ quan, bộ máy Nhà nước

- Chi đầu tư: Các khoản chi làm tăng  thêm tài sản quốc gia hoặc tạo ra những lợi ích trong tương lai

+ Chi  cho tu bổ, kiến thiết và xây dựng mới

+ Chi thành lập các doanh nghiệp nhà nước, góp vốn vào công ty

+ Chi phí đầu tư liên quan đến sự tài trợ của Nhà nước

Vì vậy khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước chúng ta cần phải quán triệt một số nguyên tắc cơ bản như:

Gắn chặt các khoản thu để bố trí các khoản chi, tiết kiệm và có hiệu quả, tập trung trọng điểm, phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của các cấp theo luật định và phải có sự phối hợp chặt chẽ với các yếu tố như lãi suất, tỷ giá hối đoái…

Như vậy chúng ta đã hiểu chi ngân sách nhà nước là gì ? đây là tài liệu dành cho các đối tượng học kế toán online về đầu tư tài chính tiền tệ cần nghiên cứu

Xem thêm: Cân đối ngân sách nhà nước là gì

dịch vụ báo cáo tài chính