Doanh nghiệp tư nhân là gì


Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là gì

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

doanh nghiệp tư nhân là gì

Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân là gì

Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau:

Thứ nhất,  chủ doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Đặc điểm này phân biệt doanh nghiệp tư  nhân  với  các  doanh  nghiệp  khác  do  (một  hoặc  nhiều)  cá  nhân   hoặc  tổ  chức thành lập. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Thứ hai,  chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về  mọi  hoạt  động  của  doanh  nghiệp  (trách nhiệm vô  hạn). Ở  doanh nghiệp tư nhân, không có sự phân biệt tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp với chủ thể kinh doanh là doanh nghiệp. Vì  chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn nên tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Thứ ba,  doanh  nghiệp  tư  nhân  không  được  phát  hành  bất  kỳ  loại  chứng khoán nào.

Thứ  tư,  doanh  nghiệp  tư  nhân  không  được  quyền  góp  vốn  thành  lập  hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Thứ năm, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thu  được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ v ào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thu  người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thu  người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về m i hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

a) Cho thuê  doanh nghiệp tư nhân

Chủ  doanh  nghiệp  tư  nhân  có  quyền  cho  thu   toàn  bộ  doanh  nghiệp  của mình nhưng phải thông báo bằng v n bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thu  có công chứng đến cơ  quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thu  có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thu , chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.  uyền và trách  nhiệm của chủ sở hữu và người thu   đối  với  hoạt  động  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp  được  quy  định  trong  hợp đồng cho thuê

b) Bán doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.  Sau  khi  bán  doanh  nghiệp,  chủ  doanh  nghiệp  tư  nhân  vẫn  phải  chịu  trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Người  bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Người mua doanh nghiệp phải đ ng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Trên là bài viết doanh nghiệp tư nhân là gì ? Nếu bạn có nhu cầu thuê dịch vụ thành lập công tydịch vụ kế toán hãy liên hệ với chúng tôi theo số dt: 0862662530

Bài trước: Công ty hợp danh là gì 

dịch vụ báo cáo tài chính