Doanh thu tiêu thụ là gì


Doanh thu tiêu thụ là gì ? là câu hỏi của nhiều bạn đang tìm hiểu vể mảng tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiêp hiện nay

doanh thu tiêu thụ là gì

Tiêu thụ sản phẩm là khâu vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện kế toán chi tiết quá trình này theo các phương thức bán hàng khác nhau để ghi chép và phản ánh chính xác nhất tình hình tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Quá trình này cũng giúp xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh..

Doanh thu tiêu thụ là gì

Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hóa, tức là chuyển hóa vốn từ hình thái hiện vật sang giá trị, đây là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, chuyển quyền sở hữu về hàng hóa, thành phẩm từ doanh nghiệp cho khách hàng.

Có 2 hình thức tiêu thụ là bán buôn và bán lẻ.

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Thời điểm ghi nhận doanh thu tiêu thụ là gì

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 5 điều kiện sau:

+ Thứ nhất: Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.

+ Thứ hai: Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.

+ Thứ ba: Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Thứ tư: Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+ Thứ năm: Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn 4 điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán.

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Xác định một số chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và kết quả tiêu thụ

- Doanh thu

+ Doanh thu có VAT: Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá bán và thuế VAT:

Doanh thu = Giá bán đơn vị × Số lượng × (1+ Thuế suất thuế GTGT)

+ Doanh thu không có VAT: Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu là giá bán chưa có VAT

Doanh thu = Giá bán đơn vị × Số lượng

- Doanh thu thuần

Doanh thu thuần là doanh thu sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ như: giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại,…

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu

- Các khoản giảm trừ thực chất sẽ làm giảm giá hàng bán do các nguyên nhân khác nhau từ đó làm giảm doanh thu của doanh nghiệp. Để quản lý được các khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp sẽ quản lý chi tiết

+ Chiết khấu thương mại

Khoản chiết khấu thương mại sẽ được ấn định tùy theo chính sách của doanh nghiệp, có thể là theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hoặc là số tuyệt đối khi khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

+ Giảm giá hàng bán

Khoản giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Khoản này được tính tùy theo chính sách cũng như hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp quy định.

+ Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại phản ánh giá trị của số hàng đã bán bị trả lại (tính theo đúng giá trị ghi trên hóa đơn bán hàng).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần: Là số tiền còn lại của doanh thu sau khi đã loại trừ các khoản giảm trừ doanh thu (doanh thu thuần là hiệu số giữa doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu)

- Giá vốn hàng bán: Là chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra nằm trong số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được xác định là tiêu thụ. Với doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản xuất của sản phẩm là cơ sở hình thành nên giá vốn hàng bán, còn với doanh nghiệp thương mại thì giá vốn hàng bán bao gồm giá mua của hàng hóa đã bán và chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã bán

- Lợi nhuận gộp: Là số tiền còn lại của doanh thu thuần sau khi loại trừ giá vốn hàng bán (lợi nhuận gộp là hiệu số giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán)

- Chiết khấu thanh toán: Là số tiền người bán, người thu tiền giảm trừ cho người mua, người trả tiền do đã thanh toán tiền mua hàng trước thời gian quy định trên hợp đồng

Như vậy giải thích về doanh thu tiêu thụ là gì dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành về mảng kế toán tiêu thụ thành phẩm

Ngoài các kiến thức về doanh thu tiêu thu là gì các bạn xem thêm bài: Tiêu thụ sản phẩm là gì

dịch vụ báo cáo tài chính