Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu


Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu ? Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu là ai ?

đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu như sau:

Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là tất cả hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

- Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Như vậy, đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải thỏa mãn hai điều kiện:

- Là các hàng hóa được cơ quan chức năng  của  nhà  nước  cho  phép  xuất  khẩu, nhập khẩu.

- Những hàng hóa này thực tế có xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Theo nguyên tắc, thuế xuất khẩu, nhập khẩu chỉ đánh vào hàng hóa thực sự xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, các trường hợp hàng hóa nước ngoài chỉ đi qua cửa khẩu, biên giới, lãnh thổ Việt Nam nhưng không tiêu dùng tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu khôngmang tính kinh doanh sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Theo quy định, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu sau khi làm thủ tục hải quan gồm:

- Hàng vận chuyển quá cảnh, mượn đường, chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan.

- Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại nhằm phát triển kinh tế - xã hội, mục đích nhân đạo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

- Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

Các tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

- Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tổ chức nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu.

- Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Đối tượng được uỷ quyền, bảo lãnh, nộp thay thuế.

- Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán ở thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài.

- Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, được miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế.

Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh hoặc nộp thay thuế xuất nhập khẩu gồm:

+ Đại lý làm thủ tục hải quan được đối tượng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế.

+ Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo Luật của các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế.

+ Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh,   nhập cảnh.

+ Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

+ Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 1: Công ty A ủy quyền cho công ty cổ phần B nhập khẩu một máy siêu âm trị giá 35.000 USD. Thuế suất thuế nhập khẩu là 10%. Vậy chủ thể nộp thuế nhập khẩu là ai? Chứng từ nộp thuế nhập khẩu mang tên công ty A hay công ty B.

Đáp án: Công ty B.

Trên là bài viết về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu dành cho những người đang nghiên cứu học kế toán online tại nhà về xuất nhập khẩu, Chúc các bạn thành công !

Bài tiếp: Cách tính thuế xuất nhập khẩu

dịch vụ báo cáo tài chính