​Đối tượng nào phải chịu thuế xuất nhập khẩu năm 2024


Thuế xuất nhập khẩu là một phần quan trọng trong quá trình thương mại quốc tế và là nguồn tài chính quan trọng cho ngân sách quốc gia của một nước. Tại Việt Nam, hệ thống thuế xuất nhập khẩu được quy định bởi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, cùng với các văn bản hướng dẫn liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng nào phải chịu thuế xuất nhập khẩu và ai là người nộp thuế xuất nhập khẩu tại Việt Nam.
đối tượng nào phải chịu thuế xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là gì?

Trước hết, hãy làm rõ khái niệm xuất nhập khẩu. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 2005, "Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật."
Điều này có nghĩa là xuất khẩu và nhập khẩu đề cập đến việc hàng hóa được đưa ra hoặc đưa vào Việt Nam từ nước ngoài hoặc khu vực đặc biệt với sự quản lý của hải quan.

Đối tượng nào phải chịu thuế xuất nhập khẩu năm 2024?

Theo Điều 2 của Luật Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu năm 2016, quy định về đối tượng chịu thuế như sau:
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu và biên giới của Việt Nam.
- Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu vực phi thuế quan và hàng hóa nhập khẩu từ khu vực phi thuế quan vào thị trường trong nước.
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

- Đối tượng chịu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu không áp dụng cho các trường hợp sau:

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.
+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo và hàng hóa viện trợ không hoàn lại.
+ Hàng hóa xuất khẩu từ khu vực phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu vực phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu vực phi thuế quan này sang khu vực phi thuế quan khác.
+ Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.
Tóm lại, đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm các loại hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thông qua cửa khẩu và biên giới Việt Nam, cũng như hàng hóa được chuyển giữa thị trường trong nước và khu phi thuế quan. Điều này áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp.
Xem thêm bài: Cách tính thuế xuất nhập khẩu

 Ai là người nộp thuế xuất nhập khẩu?

Theo Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, người nộp thuế xuất nhập khẩu bao gồm:
+ Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
+ Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh quốc tế, tổ chức tín dụng, chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền, và người khác được ủy quyền nộp thuế theo quy định của pháp luật.
+ Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất hoặc tiêu dùng và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, người nộp thuế xuất nhập khẩu là một danh sách đa dạng bao gồm các cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm cả chủ hàng hóa, tổ chức ủy thác, đại lý hải quan, và nhiều người khác mà pháp luật đã quy định.
Thuế xuất nhập khẩu là một phần quan trọng của hệ thống thuế tại Việt Nam và đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm hàng hóa được xuất nhập khẩu, và người nộp thuế xuất nhập khẩu bao gồm một loạt các cá nhân và tổ chức liên quan đến quá trình này. Việc hiểu rõ về đối tượng và người nộp thuế
Trên là bài viết​ đối tượng nào phải chịu thuế xuất nhập khẩu năm 2024 nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thực tế có thể tìm hiểu về khóa học kế toán thực hành thực tế 
dịch vụ báo cáo tài chính