Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá


Để làm được thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bắt buộc doanh nghiệp cần lập mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá được ban hành tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT

1/ Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2/ Cách viết đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

[Tên doanh nghiệp]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: .........  /           

............... , ngày         tháng        năm 20      

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Kính gửi: ....................................................................

(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận)

1. Tên doanh nghiệp: [Tên doanh nghiệp]

2. Địa chỉ trụ sở chính: [tsc] Điện thoại: ...........................  Fax: .............................. ;

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ................................  do ......................................  cấp ngày

4. Đề nghị ...........................................................  (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá, cụ thể như sau:

- Loại cây thuốc lá:.............................................. (Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu...)); Diện tích trồng cây thuốc lá ......................................................... (ha)

- Địa điểm trồng cây thuốc lá: ...........................................................................................................

- Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm: .......................................................................[Tên doanh nghiệp] xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

 

 

[Đại diện pháp luật]

Trên là mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, các bạn có thể tải mẫu này về: Tại đây

dịch vụ báo cáo tài chính