​Giảm mức lãi suất tái cấp vốn từ ngày 25/5/2023


Bắt đầu từ ngày 25/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giảm mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo Quyết định số 950/QĐ-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 23/5/2023.

​Giảm mức lãi suất tái cấp vốn từ ngày 25/5/2023

giảm mức lãi suất tái cấp vốn
Cụ thể, các điều chỉnh lãi suất theo Quyết định năm 2023 như sau:
Lãi suất tái cấp vốn giảm xuống còn 5,0% mỗi năm, giảm 0,5% so với mức lãi suất quy định trong Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.
Lãi suất tái chiết khấu được định ở mức 3,5% mỗi năm.
Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 5,5% mỗi năm. Mức lãi suất này thấp hơn 0,5% so với mức lãi suất quy định trong Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.

Cần lưu ý rằng Quyết định 950/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 và thay thế Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.
Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hành Quyết định số 950/QĐ-NHNN về việc giảm mức lãi suất tái cấp vốn. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 và thay thế Quyết định số 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.
Theo Quyết định mới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Cụ thể, mức lãi suất tái cấp vốn sẽ giảm xuống còn 5,0% mỗi năm. Đây là mức giảm 0,5% so với mức lãi suất quy định trong Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.
Lãi suất tái chiết khấu sẽ được định ở mức 3,5% mỗi năm.
Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ là 5,5% mỗi năm. Mức lãi suất này thấp hơn 0,5% so với mức lãi suất quy định trong Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.
Quyết định 950/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có tác động từ ngày 25/5/2023 và thay thế cho Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023.
dịch vụ báo cáo tài chính