Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


Hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần lưu ý bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu… được xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm. Đối với những vật liệu khi xuất dùng có liên quan đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt (phân xưởng, bộ phận sản xuất hoặc sản phẩm, loại sản phẩm, lao vụ…) thì tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí và không thể tổ chức hạch toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tượng có liên quan.

Xem thêm: Đặc điểm của nguyên vật liệu

Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là định mức tiêu hao, hệ số, trọng lượng, số lượng sản phẩm… Công thức phân bổ như sau:

kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Tài khoản kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Kết cấu tài khoản 621 như sau

kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chứng từ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

+ Giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi.

+ Hóa đơn mua bán…

+ Phiếu báo vật tư còn lại cuối tháng.

 

Phương pháp hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo thông tư 200

Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán khi hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo thông tư 200

kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thể hiện trên sơ đồ như sau

(1)Tập hợp giá trị nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ:

(1a) Nếu xuất kho:

Nợ TK 621 (chi tiết từng đối tượng): Tập hợp chi phí thực tế

  Có TK 152 (chi phí vật liệu): Giá thực tế vật liệu xuất dùng.

(1b) Nếu nhận vật liệu về không nhập kho mà xuất dùng trực tiếp:

Nợ TK 621 (chi tiết đối tượng): Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT được khấu trừ (với vật liệu mua ngoài và doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ)

  Có TK liên quan (331, 111, 112…).

(2) Phản ánh giá trị vật liệu xuất dùng không hết nhập lại kho hay chuyển kỳ sau:

Nợ TK 152 (chi tiết vật liệu): Ghi tăng giá trị vật liệu

  Có TK 621 (chi tiết đối tượng): Ghi giảm chi phí.

(3) Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng để tính giá thành vào cuối kỳ hạch toán

Nợ TK 154 (chi tiết theo đối tượng)

  Có TK 621 (chi tiết theo đối tượng).

Các bạn tham khảo thêm các nghiệp vụ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại: Sơ đồ tài khoản 621

Trên là bài viết hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành dành cho các bạn đang học kế toán sản xuất nghiên cứu

Bài tiếp: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

dịch vụ báo cáo tài chính