Hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa


Hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa và hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ cá nhân góp vốn bằng tiền mặt trên Misa

Sau khi thành lập công ty trong vòng 90 ngày các thành viên phải tiến hành góp vốn điều lệ, vậy hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt như thế nào

1/ Định khoản hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt

Tại khoản 3.1 điều 67 của thông tư 200/2014/TT-BTC

Định khoản hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt như sau:

Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu, ghi:

Nợ các TK 111  (nếu nhận vốn góp bằng tiền)

    Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu

Xem thêm: Hạch toán tài khoản 411 theo thông tư 200

2/ Hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa

Ngày 16/7/2021 Ông nguyễn văn định góp vốn điều lệ bằng tiền mặt 1.000.000

Căn cứ và phiếu thu tiền kế toán hạch toán như sau

hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa

Định khoản góp vốn điều lệ bằng tiền mặt như sau:

Nợ  TK  1111: 1000.000.000

   Có  TK  41111: 1.000.000.000

Hạch toán góp vốn điều lệ trên Misa như sau:

Vào "Nghiệp vụ" chọn "Quỹ" chọn "Thu tiền"

hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa

Lập phiếu thu

hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa

Sau đó chọn "Cất"

Trên là bài cách hạch toán góp vốn điều lệ bằng tiền mặt trên Misa, Nếu bạn chưa biết làm báo cáo tài chính trên Misa có thể tham khảo thêm khóa học kế toán thực hành trên Misa online 1 kèm 1 của chúng tôi
Xem thêm nghiệp vụ: Ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

dịch vụ báo cáo tài chính