Hạch toán thu trước tiền nhiều kỳ về cho thuê tscđ + ví dụ


Bài viết này tập trung vào việc giải thích và hướng dẫn về hạch toán thu trước tiền trong việc cho thuê Tài sản cố định (TSCĐ). Chủ đề này quan trọng trong lĩnh vực kế toán do đòi hỏi sự hiểu biết rõ về cách thức ghi nhận và xử lý các khoản thu phát sinh trước khi dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc áp dụng nguyên tắc hạch toán phù hợp khi có các khoản thu tiền trước từ việc cho thuê TSCĐ, bao gồm cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu, cách thức phân bổ các khoản thu theo chu kỳ cho thuê, và cách hiểu rõ các nguyên tắc kế toán liên quan đến vấn đề này.
 
hach-toan-thu-truoc-tien-nhieu-ky-ve-cho-thue-tscd

Qua việc phân tích và giải thích cụ thể, bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình hạch toán thu trước tiền từ việc cho thuê TSCĐ, giúp bạn áp dụng hiệu quả trong thực tế kế toán của doanh nghiệp.

Hạch toán thu trước tiền nhiều kỳ về cho thuê tscđ

Hướng dẫn trên đây là một cách ghi sổ sơ bộ để theo dõi các giao dịch liên quan đến việc thu trước tiền cho thuê hoạt động TSCĐ (Tài sản cố định) và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư. Dưới đây là giải thích chi tiết về các tài khoản được sử dụng:
Khi nhận tiền trả trước từ khách hàng:
    Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền nhận trước): Đây là các tài khoản nợ phản ánh số tiền đã được khách hàng trả trước cho thuê hoạt động TSCĐ và bất động sản đầu tư.
    Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Số tiền này được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện từ việc nhận tiền trước, tức là số tiền này chưa được coi là doanh thu vì dịch vụ chưa được cung cấp hoặc sản phẩm chưa được giao.
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: Đây là phần thuế GTGT phải nộp tương ứng với số tiền trên.
Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán:
    Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Số tiền doanh thu chưa thực hiện được chuyển thành doanh thu đã thực hiện khi dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm được giao.
    Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118): Số tiền đã chuyển từ tài khoản 3387 sẽ được ghi nhận vào đây khi dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm được giao.
Khi phải trả lại số tiền cho khách hàng vì hợp đồng không được thực hiện:
    Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện: Số tiền chưa thực hiện được trừ đi vì hợp đồng không được thực hiện.
    Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp: Số tiền thuế GTGT tương ứng với số tiền trả lại và thuế GTGT của hoạt động không được thực hiện.
    Có các TK 111, 112, ... (tổng số tiền trả lại): Số tiền trả lại cho khách hàng sẽ được ghi nhận ở các tài khoản có liên quan.

Ví dụ Hạch toán thu trước tiền nhiều kỳ về cho thuê tscđ

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc ghi sổ kế toán khi có các giao dịch thu trước tiền cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư:
Bước 1: Khi nhận tiền trả trước từ khách hàng:
    Ngày 1/1/2023: Nhận tiền trả trước từ khách hàng là 100 triệu đồng cho việc cho thuê hoạt động TSCĐ và bất động sản đầu tư.
Ghi sổ:
    Nợ TK 111 - Tiền mặt (hoặc TK ngân hàng) : 100,000,000 VND
    Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: 83,333,333 VND (giả sử 83.33% doanh thu chưa thực hiện vì còn 20% thuế GTGT)
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: 16,666,667 VND (tương ứng 16.67% cho thuế GTGT)
Bước 2: Định kỳ tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán (ví dụ sau 1 tháng):
    Ngày 1/2/2023: Đã cung cấp dịch vụ cho 60 triệu đồng.
Ghi sổ:
    Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: 60,000,000 VND
    Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 50,000,000 VND (giả sử đã áp dụng 20% thuế GTGT cho doanh thu)
    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: 10,000,000 VND (tương ứng với 20% thuế GTGT)
Bước 3: Khi phải trả lại số tiền cho khách hàng vì hợp đồng không được thực hiện (ví dụ sau khi hợp đồng bị huỷ):
    Ngày 15/2/2023: Hợp đồng bị huỷ và phải trả lại 40 triệu đồng cho khách hàng.
Ghi sổ:
    Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: 40,000,000 VND
    Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: 8,000,000 VND (tương ứng với 20% thuế GTGT)
    Có các TK 111, 112... (tổng số tiền trả lại): 48,000,000 VND (gồm cả số tiền trả lại và thuế GTGT của hoạt động không thực hiện)

Xem thêm: Hạch toán chi phí sửa chữa sản cố định

Kết luận
Tóm tắt các bước ghi sổ kế toán khi có giao dịch thu trước tiền cho thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư:
    Khi nhận tiền trả trước từ khách hàng:
        Ghi nhận vào các tài khoản nợ như TK 111 (Tiền mặt) hoặc TK ngân hàng tương ứng.
        Ghi nhận vào TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (số tiền nhận trước chưa được coi là doanh thu) và TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
    Định kỳ tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán:
        Khi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, chuyển số tiền từ TK 3387 sang TK doanh thu đã thực hiện (ví dụ: TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ).
        Ghi nhận thuế GTGT tương ứng vào TK 3331.
    Khi phải trả lại số tiền cho khách hàng vì hợp đồng không được thực hiện:
        Trừ đi số tiền chưa thực hiện từ TK 3387.
        Trả lại số tiền cho khách hàng và ghi nhận vào các tài khoản nợ tương ứng.
        Ghi nhận thuế GTGT phải trả lại vào TK 3331.
Lưu ý, việc ghi sổ cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định kế toán cụ thể của từng doanh nghiệp và các giao dịch cụ thể. 
dịch vụ báo cáo tài chính