Hạch toán xuất công cụ dụng cụ cho sản xuất kinh doanh + ví dụ


Đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, việc quản lý và hạch toán xuất nhập các công cụ, dụng cụ là một phần quan trọng và không thể thiếu. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về quá trình hạch toán xuất công cụ, dụng cụ cho sản xuất kinh doanh, từ việc xác định các công cụ, dụng cụ cần xuất khẩu đến việc thực hiện các bước hạch toán chi tiết, giúp các doanh nghiệp nắm vững quy trình và tuân thủ đúng các quy định kế toán hiện hành.
 
hach-toan-xuat-cong-cu-dung-cu-cho-san-xuat-kinh-doanh

Bài viết cũng sẽ giải thích rõ hơn về tầm quan trọng của việc quản lý xuất nhập hàng hóa trong sản xuất kinh doanh và cách thức thực hiện quy trình hạch toán một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Đây là quy trình ghi sổ kế toán liên quan đến việc xuất, phân bổ, thuê và trả lại công cụ, dụng cụ trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Dưới đây là cách ghi sổ theo từng trường hợp:
    Khi xuất công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê (một lần):
        Nợ các TK 154, 642
        Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
    Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất, kinh doanh (phân bổ dần trong nhiều kỳ kế toán):
        Khi xuất công cụ, dụng cụ:
            Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
            Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
        Khi phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh cho từng kỳ kế toán:
            Nợ các TK 154, 642, ...
            Có TK 242 - Chi phí trả trước
    Ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê công cụ, dụng cụ:
        Nợ các TK 111, 112, 131, ...
        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
    Phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ cho thuê vào giá vốn hàng bán:
        Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
        Có TK 242 - Chi phí trả trước
    Khi nhận lại công cụ, dụng cụ cho thuê:
        Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
        Có TK 242 - Chi phí trả trước (giá trị còn lại chưa tính vào chi phí).
Đây là quy trình cơ bản, tuy nhiên, việc ghi sổ kế toán cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào cách tổ chức và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, cũng như quy định pháp luật kế toán đang áp dụng.
Ví dụ:
Công ty XYZ vận hành một số lượng công cụ, dụng cụ cho sản xuất. Trong tháng 7, họ quyết định thuê một số công cụ từ công ty BCD để sử dụng trong dự án cụ thể. Công cụ thuê có giá trị 20,000 đơn vị tiền tệ.
    Ngày 1 tháng 7: Công ty XYZ xuất công cụ thuê từ công ty BCD:
        Ghi sổ:
            Nợ TK 154 - Công cụ, dụng cụ: 20,000
            Có TK 642 - Công cụ, dụng cụ cho thuê: 20,000
    Ngày cuối tháng 7: Phân bổ giá trị công cụ thuê vào chi phí:
        Chi phí được phân bổ hàng tháng trong năm là 1/12 tổng giá trị công cụ thuê.
        Phân bổ cho tháng 7:
            Phân bổ chi phí: 20,000 * (1/12) = 1,666.67 đơn vị tiền tệ.
            Ghi sổ:
                Nợ TK 642 - Công cụ, dụng cụ cho thuê: 1,666.67
                Có TK 242 - Chi phí trả trước: 1,666.67
    Ngày 15 tháng 8: Công ty XYZ trả lại một phần công cụ thuê cho công ty BCD:
        Giá trị công cụ trả lại là 10,000 đơn vị tiền tệ.
        Ghi sổ:
            Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ: 10,000
            Có TK 642 - Công cụ, dụng cụ cho thuê: 10,000
Lưu ý: Các giao dịch và phân bổ chi phí trong ví dụ trên chỉ là minh họa. Trong thực tế, quy trình và số liệu cụ thể sẽ phụ thuộc vào các điều kiện và quy định kế toán cụ thể của doanh nghiệp.

Xem thêm: Bài tập kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Kết Luận
Trong quá trình xuất, phân bổ, thuê và trả lại công cụ, dụng cụ, việc ghi sổ kế toán được thực hiện như sau:
Xuất công cụ, dụng cụ cho thuê: Khi xuất công cụ, dụng cụ cho thuê, ghi sổ bằng cách nợ tài khoản 154 - Công cụ, dụng cụ và có tài khoản 642 - Công cụ, dụng cụ cho thuê.
Phân bổ giá trị công cụ cho thuê vào chi phí: Phân bổ giá trị công cụ cho thuê vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp phù hợp (ví dụ: phân bổ hàng tháng) và ghi sổ bằng cách nợ tài khoản 642 - Công cụ, dụng cụ cho thuê và có tài khoản 242 - Chi phí trả trước.
Trả lại công cụ, dụng cụ thuê:Khi trả lại một phần hoặc toàn bộ công cụ thuê, ghi sổ bằng cách nợ tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ và có tài khoản 642 - Công cụ, dụng cụ cho thuê.
dịch vụ báo cáo tài chính