Hàm Vlookup và các ví dụ - 2022


Exact Match - Kết hợp chuẩn xác

Hầu hết thời gian bạn tìm kiếm một kết quả khớp chính xác khi bạn sử dụng hàm Vlookup trong Excel. Chúng ta hãy xem xét các đối số của hàm VLOOKUP.
 
1. Hàm VLOOKUP bên dưới tra cứu giá trị 53 (đối số đầu tiên) trong cột ngoài cùng bên trái của bảng màu đỏ (đối số thứ hai).
 
Hàm Vlookup và các ví dụ
 
2. Giá trị 4 (đối số thứ ba) yêu cầu hàm VLOOKUP trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột thứ tư của bảng màu đỏ.
 
VLOOKUP trả về giá trị
 
Lưu ý: Boolean FALSE (đối số thứ tư) yêu cầu hàm VLOOKUP trả về một kết quả khớp chính xác. Nếu hàm VLOOKUP không thể tìm thấy giá trị 53 trong cột đầu tiên, nó sẽ trả về lỗi # N / A.
 
3. Đây là một ví dụ khác. Thay vì trả về tiền lương, hàm VLOOKUP bên dưới trả về họ (đối số thứ ba được đặt thành 3) của ID 79.

tiền lương, hàm VLOOKUP

Đối sánh gần đúng

Hãy xem một ví dụ về hàm Vlookup trong chế độ đối sánh gần đúng (đối số thứ tư được đặt thành TRUE).
 
1. Hàm VLOOKUP bên dưới tra cứu giá trị 85 (đối số đầu tiên) trong cột ngoài cùng bên trái của bảng màu đỏ (đối số thứ hai). Chỉ có một vấn đề. Không có giá trị 85 trong cột đầu tiên.
 
 
2. May mắn thay, Boolean TRUE (đối số thứ tư) yêu cầu hàm VLOOKUP trả về một kết quả phù hợp gần đúng. Nếu hàm VLOOKUP không thể tìm thấy giá trị 85 trong cột đầu tiên, nó sẽ trả về giá trị lớn nhất nhỏ hơn 85. Trong ví dụ này, đây sẽ là giá trị 80.
 
 
3. Giá trị 2 (đối số thứ ba) yêu cầu hàm VLOOKUP trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột thứ hai của bảng màu đỏ.
 
 
Lưu ý: luôn sắp xếp cột ngoài cùng bên trái của bảng màu đỏ theo thứ tự tăng dần nếu bạn sử dụng hàm Vlookup ở chế độ đối sánh gần đúng (đối số thứ tư được đặt thành TRUE).
 
Hàm VLOOKUP luôn tra cứu giá trị ở cột ngoài cùng bên trái của bảng và trả về giá trị tương ứng từ cột bên phải .
 
1. Ví dụ, hàm Vlookup bên dưới tra cứu tên và trả về họ.
 
 
2. Nếu bạn thay đổi số chỉ mục cột (đối số thứ ba) thành 3, hàm VLOOKUP sẽ tra cứu tên và trả về tiền lương.
 
 
Lưu ý: trong ví dụ này, hàm Vlookup không thể tra cứu tên và trả về ID. Hàm Vlookup chỉ nhìn sang bên phải. Đừng lo lắng, bạn có thể sử dụng INDEX và MATCH trong Excel để thực hiện tra cứu bên trái .

 

dịch vụ báo cáo tài chính