Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam


Chuẩn mực kế toán là các văn bản, các quy định, phương pháp kế toán cơ bản thống nhất cho tất cả các đối tượng đang hành nghề kế toán thực hiện để lập báo cáo tài chính và là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện chế độ kế toán

Tên tiếng anh của Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán có tên tiếng anh là "Accounting Standards".
hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Gồm 26 chuẩn mực kế toán

Đợt 1 ban hành 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam ngày 31/12/2001 theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC hướng dẫn tại thông tư 161/2007/TT-BTC

    Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;

    Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình;

    Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình;

    Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

 

Đợt 2 ban hành 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam ngày 31/12/2002 theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và hướng dẫn tại thông tư 161/2007/TT-BTC

    Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;

    Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;

    Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

    Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;

    Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;

    Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

 

Đợt 3 ban hành 5 chuẩn mực kế toán Việt Nam ngày 30/12/2003 theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC và hướng dẫn tại thông tư 161/2007/TT-BTC

    Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;

    Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

    Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

    Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;

    Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

    Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

 

Đợt 4 ban hành 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam ngày 15/02/2005 theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC và hướng dẫn tại thông tư 20/2006/TT-BTC

    Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;

    Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

    Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

    Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;

    Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;

    Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

 

Đợt 5 ban hành 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam ngày 28/12/2005 theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC hướng dãn tại thông tư 21/2006/TT-BTC

    Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;

    Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;

    Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;

    Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.

 

Tải hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Tại đây

 

dịch vụ báo cáo tài chính