Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty TNNH 2TV


Dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không thể hoạt động được việc phải tạm ngừng kinh doanh là tình trạng chung rất nhiều doanh nghiệp gặp phải.

Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty TNNH 2TV

Tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cần làm thông báo tạm dừng đến sở kế hoạch đầu tư trước ít nhất 15 ngày trước khi tạm dừng. Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với công ty cần có: Biên bản họp hội đồng thành viên, quyết định của hội đồng thành viên, thông báo tạm dừng. Dưới đây là chi tiết hồ sơ mời bạn tham khảo.

Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty TNNH 2TV

1. Biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA

Số: 01-BB/HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****************

Hà Nội, ngày       tháng      năm  2020

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

( V/v Tạm dưng hoạt động kinh doanh của Công ty)

Tại trụ sở: CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA

Mã số doanh nghiệp: 0101011784

Địa chỉ trụ sở chính: Số 110-H2 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA  tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà TRẦN THỊ MINH HUỆ.

Chủ tọa cuộc họp: Bà TRẦN THỊ MINH HUỆ

Thư ký cuộc họp: Ông ĐỖ NGỌC VIỆT DŨNG

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 8h30ph ngày         tháng        năm 2020 tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Thành viên tham dự họp, nắm giữ 100% tổng vốn điều lệ, gồm:

 • Bà TRẦN THỊ MINH HUỆ  Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty góp 4.500.000.000 VNĐ  (Bốn tỉ năm trăm triệu đồng VNĐ) 75,00 % phần vốn góp có quyền biểu quyết theo giấy chứng nhận góp vốn số 01/GCNVG ngày 25/01/2010;
 • Ông ĐỖ NGỌC VIỆT DŨNG  Chức vụ: thành viên công ty góp 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng VNĐ), tương đương 8,3 % phần vốn góp có quyền biểu quyết theo giấy chứng nhận góp vốn số 02/GCNVG ngày 25/01/2010;
 • Ông ĐỖ VIỆT HÙNG  Chức vụ: thành viên công ty góp 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng VNĐ), tương đương 8,3 % phần vốn góp có quyền biểu quyết theo giấy chứng nhận góp vốn số 03/GCNVG ngày 14/05/2003;
 • Ông ĐỖ VIỆT ANH  Chức vụ: thành viên công ty góp 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng VNĐ), tương đương 8,3 % phần vốn góp có quyền biểu quyết theo giấy chứng nhận góp vốn số 04/GCNVG ngày 25/01/2010;

Các thành viên dự họp chiếm 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của công ty tương đương với 600.000 phiếu biểu quyết.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mục đích, chương trình họp:

- Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.

- Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, các thành viên lắng nghe nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh cần thảo luận và sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A / Chủ toạ cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp và nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần đưa ra trao đổi và thảo luận, biểu quyết như sau:

Sau khi đã bàn bạc, thoả thuận các thành viên nhất trí  về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp với nội dung:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng:       tháng

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày     tháng      năm         cho đến ngày       tháng      năm   

Lý do tạm ngừng:

- Do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

B/ Thảo luận.

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, thảo luận,các thành viên của Hội đồng thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

C/ Biểu quyết.

1. Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng số phiếu tán thành: 600.000 /600.000 phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu không tán thành: 0/600.000  phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/600.000  phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

E/ Các quyết định được thông qua:

1. Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các thành viên biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của Quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi: 10h.

Xác nhận của

CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA

Chủ tọa cuộc họp

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                       TRẦN THỊ MINH HUỆ

Thư ký cuộc họp

 

 

 

 

 

ĐỖ NGỌC VIỆT DŨNG

 

2. Quyết định của hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA

 

Số: 02-QĐ/HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****************

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Căn cứ vào Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA;
 • Căn cứ vào biên bản Số: 01-BB/HĐTV ngày     /     /2020 của Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng:       tháng

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày     tháng      năm         cho đến ngày       tháng      năm   

Lý do tạm ngừng:

- Do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Điều 2: Các thành viên Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

 • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Giám đốc và các thành viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

 • Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch

và Đầu tư thành phố Hà Nội;

 • Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

                              TRẦN THỊ MINH HUỆ

 

3. Thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh

CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

BOHEMIA

 
 

Số: 01/2020/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thành phố Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

           Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH BOHEMIA

           Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0101011784

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày     tháng     năm         cho đến ngày       tháng      năm  

Lý do tạm ngừng:

- Do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- Quyết định;

- Biên bản họp;            

- Giấy tờ khác

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

TRẦN THỊ MINH HUỆ

 

Lưu ý: Nếu quý doanh nghiệp ủy quyền cho kế toán hay một người khác thực việc tạm dừng hoạt động kinh doanh cần có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra quý doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chúng tôi với chi phí 700.000 VNĐ/lần thực hiện. Liên hệ trực tiếp qua Tel/Zalo: 0973981661 - Mr Hoàng Hải

dịch vụ báo cáo tài chính