Kế toán chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200


Để hạch toán Kế toán chi phí nhân công trực tiếp thì cần lưu ý Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí liên quan đến công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm. Thuộc về khoản mục chi phí này bao gồm chi phí về lương và các khoản có tính chất lượng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất. Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, được phép tính vào chi phí theo quy định hiện hành và khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.

Tài khoản kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng Tài khoản 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

Kết cấu của tài khoản 622 như sau:

kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Bên Nợ: Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sản  xuất sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ.

Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp  vào tài khoản tính giá thành.

Tài khoản 622 cuối kỳ không có số dư.

Chứng từ kế toán chi phí nhân công trực tiếp

- Bảng thanh toán lương

- Bảng chấm công….

Tham khảo thêm: Mẫu bảng lương trên Excel

Trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán chi phí nhân công trực tiếp

kế toán chi phí nhân công trực tiếp

(1) Phản ánh tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kỳ:

Nợ TK 622 (chi tiết theo đối tượng): Tập hợp chi phí thực tế

  Có TK 334: Tổng số lương và phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp.

(2) Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định:

Nợ TK 622 (chi tiết theo đối tượng): Tập hợp chi phí thực tế

 Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3389).

(3) Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cuối kỳ:

Nợ TK 154 (chi tiết theo đối tượng)

 Có TK 622 (chi tiết theo đối tượng).

(4) Đối với doanh nghiệp sản xuất thời vụ và doanh nghiệp có tiến hành trích trước lương phép của công nhân sản xuất, khi trích trước lương phép của công nhân sản xuất, kế toán ghi:

Nợ TK 622 (chi tiết theo đối tượng): Ghi tăng chi phí tương ứng

  Có TK 335: Số lương phép của công nhân sản xuất trích trước theo kế hoạch.

(5) Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số lương phép thực tế phải trả bằng bút toán:

Nợ TK 335: Ghi giảm chi phí phải trả

  Có TK 334: Số lương phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp.

Xem thêm phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại: Sơ đồ tài khoản 622

Trên là bài viết kế toán chi phí nhân công trực tiếp dành cho các bạn đang nghiên cứu học kế toán sản xuất đang học về phần này

Bài tiếp: Kế toán chi phí sản xuất chung

dịch vụ báo cáo tài chính