Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên


Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên bao gồm các nghiệp vụ kế toán bán hàng, thành phẩm điển hình thường xuyên xảy ra trên thực tế của các doanh nghiệp

Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên sử dụng chứng từ nào

- Hóa đơn, hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho,…các chứng từ thanh toán như phiếu thu, giấy báo có

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Các tài khoản sử dụng trong kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Để phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp kế toán sử dụng các tài khoản sau trong trường hợp Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên: 

TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”
TK 632 “Giá vốn hàng bán”
TK 155 “Thành phẩm”
TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu”
Ngoài ra còn sử dụng các TK 111, 112, 131, 154, 157, 333, 635, 641...

- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Kế toán giá vốn hàng bán

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Kế toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng
kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Kế toán chi phí bán hàng
Chi phí tiền lương và các khoản trích  theo lương;
Chi phí vật liệu, bao bì;
Chi phí dụng cụ, đồ dùng;
Chi phí khấu hao tài sản cố định;
Chi phí bảo hành;
Chi phí dịch vụ mua ngoài;
Chi phí bằng tiền khác.
kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

Trình tự kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
Ví dụ: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên (Đơn vị tính: 1000 đồng).
Tại doanh nghiệp A trong tháng 01/20XX có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
(1) Xuất kho 500 sản phẩm bán cho khách hàng B, giá vốn là 50, giá bán là 70. Khách
hàng đã chấp nhận thanh toán. Thuế GTGT 10%.
(2) Khách hàng B trả lại 100 sản phẩm do sản phẩm không đạt yêu cầu như đã  ký kết trong hợp đồng. Doanh nghiệp đã nhận lại hàng và trừ vào số tiền phải thu khách hàng.
(3) Khách hàng B thanh toán hết số tiền còn nợ cho doanh nghiệp A bằng chuyển khoản, do thanh toán sớm trước hạn nên được chiết khấu thanh toán 1 % trên tổng số tiền thanh toán.
Các nghiệp vụ trên được định khoản như sau:
(1) Xuất bán hàng hóa:
Ghi nhận giá vốn: Nợ TK 632: 25.000
Có TK 155: 25.000.
Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 131(B): 38.500
Có TK 511: 35.000
Có TK 3331: 3.500 .
(2) Hàng bán bị trả lại
Ghi giảm giá vốn:
Nợ TK 155: 5.000
Có TK 632: 5.000.
Ghi nhận hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 521 (5212) 7.000
Nợ TK 3331: 700
Có TK 131: 7.700.
(3) Nhận tiền của khách hàng
Nợ TK 112: 27.720
Nợ TK 635:
Có TK 131: 3.080
30.800.
Trên là kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán online 1 kèm 1 trên chứng từ gốc do đội ngũ chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trực tiếp cầm tay chỉ việc
Ngoài ra nếu bạn cần tìm hiểu thêm về kế toán tiêu thụ tham khảo thêm: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp
dịch vụ báo cáo tài chính