Kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng


Kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng là phương pháp tiêu thụ mà trong đó, người bán đem sản phẩm, vật tư, hàng hóa của mình, để đổi lấy vật tư, hàng hóa của người mua. Giá trao đổi là giá thỏa thuận hoặc giá bán của hàng hóa, vật tư đem đi trao đổi với khách hàng, đơn vị vẫn phải lập đủ chứng từ giống như các phương thức tiêu thụ khác.

Kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng

- Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
(1) Phản ánh trị giá vốn hàng bán đem đi trao đổi
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156: Trị giá hàng hóa
(2) Khi phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tư, hàng hóa khác theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 131: Số phải thu
Có TK 511: Doanh thu chưa thuế thu được
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT của hàng bán ra.
(3) Khi nhận vật tư, hàng hóa… do trao đổi, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa nhận về, ghi:
Nợ TK 152, 153, 156, 211…: Trị giá vật liệu, CCDC,… nhập kho.

Nợ TK 133: Thuế GTGT của vật liệu, CCDC được khấu trừ
Có TK 131: Tổng giá thanh toán.
(4) Phần chênh lệch giữa giá vật tư, hàng hóa đem đổi và giá vật tư, hàng hóa nhận về xử lý như sau:
(a) Nếu thu thêm tiền, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số tiền thu thêm

Có TK 131: Số tiền thu thêm.
(b) Nếu phải trả thêm tiền, ghi:
Nợ TK 131: Số tiền trả thêm
Có TK 111, 112: Số tiền trả thêm.
- Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Kế toán phản ánh doanh thu của vật tư, hàng hóa đem trao đổi và giá trị của vật tư, hàng hóa nhận về là theo giá thanh toán, phần chênh lệch phản ánh như trường hợp trên.
(5) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn bộ các khoản giảm giá, chiết khấu bán hàng, doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tổng doanh thu bán hàng trong kỳ:
(a) Kết chuyển chiết khấu bán hàng, doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, ghi:
Nợ TK 511: Số tiền chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại Có TK 5211: Số chiết khấu thương mại được giảm
Có TK 5212: Trị giá hàng bán bị trả lại
Có TK 5213: Trị giá hàng bị giảm giá.
(b) Đồng thời kết chuyển số doanh thu thuần về tiêu thụ, kế toán ghi:
Nợ TK 511: Số doanh thu thuần kết chuyển
Có TK 911: Số doanh thu thuần kết chuyển.
(c) Trị giá vốn hàng bán kết chuyển để xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 911: Kết chuyển giá vốn hàng bán
Có TK 632: Kết chuyển giá vốn hàng bán

Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng


kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng

(1) Xác định giá vốn
(2) Xác định doanh thu
(3) Thanh toán nhận hàng
(4a) Thanh toán bằng nhận tiền
(4b) Thanh toán phần chênh lệch khi đổi hàng (5a) Các khoản giảm trừ doanh thu khi bán (5b) Kết chuyển doanh thu
(5c) Kết chuyển giá vốn

Ví dụ kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng

Ví dụ: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp hàng đổi hàng, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Đơn vị tính: 1000 đồng)
Doanh nghiệp A trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
Xuất kho một số thành phẩm để trao đổi trực tiếp lấy một số vật liệu chính của công ty
B. Được biết giá vốn thành phẩm đổi 600.000, giá bán tương đương 880.000 (cả thuế GTGT 10%). Công ty B đã giao cho doanh nghiệp một số vật liệu chính theo giá thanh toán 660.000 (cả thuế GTGT 10%). Phần còn lại công ty B đã thanh toán bằng tiền mặt.
Nghiệp vụ trên được định khoản như sau:
(1) Phản ánh trị giá vốn mang đi trao đổi
Nợ TK 632:    600.000
Có TK 155:    600.000
(2) Phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tư
Nợ TK 131:    880.000
Có TK 511:    800.000
Có TK 3331:    80.000    
(3) Phản ánh giá trị vật tư nhận về
Nợ TK 152:    600.000
Nợ TK 133:    60.000
Có TK 131:    660.000
(4) Thu thêm tiền do chênh lệch
Nợ TK 111:    220.000
Có TK 131:    220.000
Trên là bài viết kế toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng dành cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thực hành đang nghiên cứu về lĩnh vực tiêu thụ thành phẩm, ngoài kế toán tiêu thụ thành phẩm các bạn có thể tham khảo thêm: Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ

 

dịch vụ báo cáo tài chính