Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp


Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp thì hàng giao cho bên mua được xác định là đã tiêu thụ. Doanh thu bán hàng được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền một lần nhưng khách hàng chỉ thanh toán một phần giá trị của hàng, phần còn lại trả dần trong thời gian sau và chịu một khoản lãi tương ứng với số tiền trả sau đó

Kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

(1) Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa để bán, kế toán xác định giá vốn hàng tiêu thụ, chi phí tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh giống như tiêu thụ trực tiếp. Phần doanh thu được phản ánh như sau:
Nợ TK 111, 112: Số thanh toán lần đầu Nợ TK 131: Số còn phải thu
Có TK 511: Theo giá bán trả ngay một lần chưa thuế Có TK 333 (3331): Thuế GTGT (tính theo giá trả ngay)
Có TK 338 (3387): Chênh lệch giữa giá bán trả chậm với trả ngay.
(2) Khi thu tiền các kỳ tiếp theo, căn cứ vào chứng từ thanh toán, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số tiền mặt, TGNH thu được Có TK 131: Giảm số phải thu.
(3) Định kỳ, kế toán xác định và kết chuyển doanh thu chưa thực hiện:
Nợ TK 3387: Số doanh thu được kết chuyển
Có TK 515: Số doanh thu được kết chuyển.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

(1) Khi phản ánh doanh thu, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số thanh toán lần đầu bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Nợ TK 131: Số còn phải thu
Có TK 511: Tổng giá thanh toán theo số tiền trả ngay một lần
Có TK 3387: Số chênh lệch giữa tổng số tiền bán theo giá trả chậm với tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT theo số tiền trả một lần.
(2) Các bút toán thu tiền kỳ sau và kết chuyển doanh thu chưa thực hiện hạch toán như các trường hợp trên.

Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp
kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

Ví dụ về kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp

(ĐVT: 1000 đồng)
Doanh nghiệp A trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
Xuất kho bán trả góp một số thành phẩm theo giá vốn là 296.000. Tổng giá thanh toán trả góp là 356.000. Khách hàng X đã trả lần đầu bằng tiền mặt 136.000. Số còn lại sẽ thanh toán dần trong 10 tháng tới. Được biết giá bán thu tiền ngay của số hàng trên theo giá chưa thuế GTGT là 310.000. Thuế GTGT 31.000.
Nghiệp vụ kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp trên được định khoản như sau:
1) Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632:    296.000
Có TK 155:    296.000
3) Phản ánh số tiền thu được ngay
Nợ TK 111:    136.000

Có TK 131:    136.000    

2) Phản ánh doanh thu
Nợ TK 131:    356.000
Có TK 511:    310.000
Có TK 3331:    31.000
Có TK 3387:    15.000

Trên là bài viết kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp dành cho người mới bắt đầu tham gia khóa học kế toán thực hành online thực tế, nếu bạn chưa biết gì về kế toán thì có thể tham khảo thêm các dạng bài tập nguyên lý kế toán và các dạng bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định doanh thu

Ngoài kế toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm trả góp còn có: Kế toán tiêu thụ theo phương thức đổi hàng

dịch vụ báo cáo tài chính