Khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu


Khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu dành cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về kế toán, hoặc sinh viên năm cuối đã học qua rồi nhưng chưa có kinh nghiệm làm thực tế, các đối tượng đang đi làm những muốn nâng cao kinh nghiệm, hệ thống lại kiến thức do đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm kèm 1-1 cam kết lên thành thạo báo cáo tài chính sau khóa học
gia sư kế toán
Như các bạn đã biết việc học kế toán  ở các lớp học truyền thống không còn xa lạ nhưng không đạt được hiệu quả cao như mong đợi, người học phải mất nhiều thời gian đi lại, tắc đường, lớp học đông người, khả năng tương tác kém thì khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu 1 giảng viên kèm 1 học viên vừa hiệu quả lại tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại, chi phí đồng thời bạn sẽ được đội ngũ kế toán trưởng, giảng viên giỏi trên 10 năm kinh nghiệm trên khắp cả nước trực tiếp đào tạo theo phương thức trực tuyến thực hành 1 kèm 1

Đối tượng tham gia khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu

Bạn chưa biết gì về kế toán, mới bắt đầu học kế toán ?
 Bạn đang bị mất gốc kế toán ?
 Bạn học từ ngành khác chuyển sang ?
 Sinh viên kế toán năm 3 năm 4 đang theo học tại các trường hoặc đã tốt nghiệp muốn nâng cao kinh nghiệm thực tế
 Bạn muốn tự thiết lập từ 1 file trắng excel để lập nên báo cáo tài chính ?
 Bạn muốn sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa ?
 Bạn chưa lập được báo cáo tài chính ?
 Bạn muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức để chinh phục các kỳ thi như đại lý thuế, CPA ?
 Bạn là chủ doanh nghiệp muốn học để quản lý và nắm bắt công việc kế toán tại công ty ?
 Bạn là nhà đầu tư tài chính muốn học để đọc và hiểu báo cáo tài chính ?
 Bạn quá bận rộn và không thể xếp được thời gian để đi học muốn có một gia sư kế toán dạy kèm riêng  ?

Nội dung chính của khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu

Phần 1: Nguyên lý kế toán (bắt buộc học nếu bạn chưa biết gì về kế toán)

Ở phần nguyên lý kế toán của khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu sẽ hướng dẫn học viên :
- Giải thích được khái niệm về kế toán doanh nghiệp và nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp, Luật kế toán, chuẩn mực, thông tư áp dụng
- Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 và thông tư 133
- Hiểu được nội dung chủ yếu của các phương pháp kế toán: Nắm vững tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, nắm vững cách hạch toán định khoản
- Nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Luyện thực hành định khoản hạch toán

Phần 2: Kế toán tài chính (nếu học viên đã học qua chuyên ngành kế toán rồi sẽ học ôn lại từ phần này)

1. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước:
- Nội dung chính gồm:
+ Kế toán tiền mặt
+ Kế toán tiền gửi ngân hàng
+ Kế toán tiền đang chuyển
+ Kế toán tạm ứng
+ Kế toán chi phí trả trước
Ở phần kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước của khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu sẽ giúp học viên:
- Nắm chắc nguyên tắc, chứng từ, tài khoản và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến biến động vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển);
- Hiểu được mục đích, nguyên tắc và phương pháp kế toán tạm ứng trong doanh nghiệp;
- Nắm được nội dung chi phí trả trước và phương pháp kế toán chi phí trả trước trong doanh nghiệp;
- Hiểu được mục đích và phương pháp kế toán các khoản cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ trong doanh nghiệp.
- Luyện thực hành liên quan tới vốn bằng tiền và các khoản ứng trước
2. Kế toán các khoản phải thu phải trả
Nội dung chính gồm: Kế toán phải thu khách hàng, kế toán các khoản phải thu khác
- Nắm vững nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán thanh toán với khách hàng;
- Hiểu được bản chất của thuế GTGT đầu vào, cơ chế khấu trừ thuế GTGT và phương pháp kế toán thuế GTGT được khấu trừ;
- Nắm chắc đối tượng lập dự phòng, phương pháp tính, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi;
- Hiểu được nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán thanh toán với người bán;
- Hiểu được bản chất của các loại thuế chủ yếu và phương pháp kế toán các loại thuế này.
+ Thuế giá trị gia tăng
+ Thuế thu nhập cá nhân
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thuế xuất nhập khẩu
+ Các loại thuế khác
- Kết thúc phần kế toán phải thu phải trả trong khóa học gia sư kế toán học viên sẽ được luyện thực hành vận dụng thực tế đối với kế toán các khoản phải thu phải trả
3. Kế toán hàng tồn kho (Hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm)
- Hiểu được khái niệm và phân loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp;
- Nắm được ý nghĩa và luân chuyển của các loại chứng từ sử dụng trong kế toán hàng tồn kho;
- Hiểu và vận dụng được cách thức tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp;
- Nắm được các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ sử dụng vào chi phí;
- Hiểu và vận dụng được nội dung phân loại, hệ thống hóa và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến biến động hàng tồn kho trong doanh nghiệp;
- Nắm được đối tượng lập dự phòng, phương pháp tính dự phòng và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp
- Kết thúc phần kế toán hàng tồn kho trong khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu học viên sẽ được luyện các dạng bài tập và thực hành vận dụng thực tế đối với kế toán hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm trong doanh nghiệp
4. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
- Nắm chắc khái niệm, đặc điểm, phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp;
- Hiểu được các loại chứng từ sử dụng trong kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp;
- Biết các xác định các chỉ tiêu liên quan đến tài sản cố định;
- Nắm được nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định trong doanh nghiệp, bao gồm: tăng, giảm, khấu hao, sửa chữa và thuê ngoài;
- Hiểu được khái niệm, phân loại bất động sản đầu tư, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp.
- Kết thúc phần kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư trong khóa học gia sư kế toán học viên sẽ được luyện các dạng bài tập và thực hành vận dụng thực tế đối với TSCĐ và bất động sản đầu tư
5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Khái niệm tiền lương và nhiệm vụ của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp;
- Phân biệt được các loại tiền lương và các hình thức trả lương khác nhau;
- Nắm được quy trình kế toán lao động và tiền lương trong doanh nghiệp;
- Nắm được khái niệm, mục tiêu và cách thức hình thành các quỹ trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…);
- Nắm được quy trình kế toán các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp;
- Nắm được phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán khác với người lao động (ngoài tiền lương).
- Kết thúc phần kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong khóa học gia sư kế toán dạy kèm 1-1 học viên sẽ được luyện các dạng bài tập và thực hành vận dụng lập bảng lương thực tế tại các doanh nghiệp

6. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
- Khái niệm nguồn vốn chủ sở hữu nói chung và từng loại nguồn vốn chủ sở hữu nói riêng.
- Phân loại nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nắm bắt các nghiệp vụ kinh tế cơ bản sẽ ảnh hưởng đến các nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc cũng như quy định hiện hành về quản lí, sử dụng và kế toán nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hiểu và vận dụng được phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến từng loại nguồn vốn chủ sở hữu như: Tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi nhận lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, chênh lệch tỉ giá hối đoái, quá trình hình thành và sử dụng các quỹ cơ quan.
- Kết thúc phần kế toán nguồn vốn chủ sở hữu của khóa học gia sư kế toán học viên sẽ được luyện các dạng bài tập và thực hành vận dụng thực tế liên quan tới vốn chủ sở hữu

7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.
- Phân tích được mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Xác định được các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất.
- Vận dụng được chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán chủ yếu liên quan đến tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm pháp kê khai thường xuyên;
- Kết thúc phần kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của khóa học gia sư kế toán học viên sẽ được luyện các dạng bài tập và thực hành vận dụng thực tế liên quan tới chi phí sản xuất và tính giá thành
8. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, kế toán hàng hóa
- Nhận biết được thế nào là tiêu thụ sản phẩm, khi nào kế toán được ghi nhận doanh thu.
- Nhận biết và vận dụng được nguyên tắc ghi nhận doanh thu và các tài khoản liên quan đến quá trình tiêu thụ theo các phương thức bán hàng khác nhau.
- Sử dụng được các chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu và sổ sách kế toán liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ.
- Kết thúc phần kế toán tiêu thụ thành phẩm của khóa học gia sư kế toán học viên sẽ được luyện các dạng bài tập và thực hành vận dụng thực tế
9. Kế toán xác định và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh
- Chỉ ra được các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Xác định được trình tự kế toán, xác định được kết quả kinh doanh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.
- Nhận biết được các quy định về phân phối kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như xử lý các khoản lỗ
Kết thúc phần kế toán xác định và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh của khóa học gia sư kế toán 1 kèm 1 học viên sẽ luyên dạng bài tập thực hành vận dụng thực tế
10. Báo cáo tài chính
- Nhận biết được mục đích, nguyên tắc và yêu cầu kế toán đối với việc lập báo cáo tài chính.
- Phân tích được các đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính.
- Lập và trình bày được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Kết thúc phần báo cáo tài chính của khóa học gia sư kế toán kèm riêng thực hành thực tế học viên sẽ luyện dạng bài tập thực hành vận dụng thực tế

Phần 3: Thực hành làm báo cáo thuế trên chứng từ thực tế

+ Hướng dẫn học viên nắm được các công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm
+ Các loại báo cáo thuế phải nộp trong năm và thời hạn nộp của các loại tờ khai
+ Hướng dẫn học viên tải và cài đặt các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, và hỗ trợ nhanh trong công việc kế toán
+ Hướng dẫn cách kiểm tra sắp xếp: Hóa đơn + hợp đồng + chứng từ ngân hàng
+ Hướng dẫn cách tải phần mềm HTKK
+ Hướng dẫn khai thông tin trên phần mềm HTKK
+ Hướng dẫn lập và nộp tờ khai thuế môn bài, nộp tiền thuế môn bài
+ Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho cá nhân trên phần mềm HTKK
+ Hướng dẫn cách phân biệt hóa đơn đầu vào, đầu ra
+ Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đầy đủ trên hóa đơn, kiểm tra mã số thuế hóa đơn đầu vào qua trang tra cứu hóa đơn
+ Sắp xếp hóa đơn theo trình tự ngày tháng
+ Hướng dẫn cách lập bảng kê mua vào bán ra
+ Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT
+ Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
+ Hướng dẫn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung
+ Hướng dẫn kết xuất và nộp tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng
+ Hướng dẫn cách lưu trữ chứng từ sau khi đã kê khai xong
Kết thúc phần thực hành báo cáo thuế của khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu học viên phải tự tin lập được các tờ khai thuế

Phần 4: Thực hành hạch toán sổ sách làm báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế

+ Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm kế toán Misa hoặc Excel (hoặc phần mềm kế toán khác): Định khoản, tạo mã hàng hóa, nguyên vật liệu, công nợ, khai báo số dư đầu kỳ, kiểm tra các bút toán, hạch toán chứng từ ngân hàng
+ Hướng dẫn kiểm tra kết chuyển thuế GTGT
+ Hướng dẫn kiểm tra kết chuyển doanh thu
+ Hướng dẫn tính giá vốn, giá thành sản xuất, kiểm tra bảng nhập xuất tồn
+ Hướng dẫn làm bảng khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ 242
+ Hướng dẫn hạch toán khấu hao TSCĐ, phân bổ 242 trên phần mềm kế toán
+ Hướng dẫn làm bảng chấp công, bảng lương, tính BHXH
+ Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và BHXH trên phần mềm kế toán
+ Hướng dẫn kiểm tra lại toàn bộ sổ sách kế toán đã hạch toán
+ Hướng dẫn cách xử lý chi phí, cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp
+ Hướng dẫn cách bút toán kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh
+ Hướng dẫn lập bộ BCTC trên phần mềm HTKK
+ Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
+ Hướng dẫn nộp bộ báo cáo tài chính qua mạng
+ Hướng dẫn kiểm tra, in phiếu kẹp chứng từ kế toán
+ Hướng dẫn in toàn bộ sổ sách đầy đủ cho doanh nghiệp
+ Hướng dẫn lưu trữ toàn bộ hồ sơ của 1 kỳ kế toán
► Kết thúc buổi học của khóa học gia sư kế toán: Hướng dẫn học viên tổng quan lại toàn bộ quy trình công việc kế toán đã làm tại doanh nghiệp
+ Hướng dẫn cách kiểm tra lại số liệu bộ BCTC đã lập và nộp
+ Hướng dẫn cách in sổ sách chứng từ
+ Hướng dẫn kỹ năng giải trình quyết toán thuế
► Hướng dẫn học viên cách đọc và cập nhật các chính sách luật thuế áp dụng vào doanh nghiệp: Luật thuế TNCN, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế môn bài, và các loại thuế khác
► Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm sổ sách kế toán để kế toán nắm được những kiến thức cần thiết nhất khi đi làm thực tế tại doanh nghiệp

Điểm mạnh của khóa học gia sư dạy kế toán kèm riêng theo yêu cầu

Thứ nhất: Bạn có thể học theo lịch của bạn sắp xếp, linh động trong ngày tùy thuộc theo công việc của học viên
Thứ hai: Trực tiếp đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn thực hành thực tế
Thứ ba: Khóa học gia sư kế toán 1 kèm 1 được thiết kế cho nhiều loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất...
Thứ tư: Học viên được thực hành trên 100% chứng từ thực tế
Thứ năm: Học viên được thực hành trên các công cụ học và phần mềm phiên bản mới nhất như Misa, Fast, hoặc excel
Thứ sáu: Trong suốt giờ học hoàn toàn tương tác với giảng viên, không sợ mất buổi, không hiểu phần nào giảng lại cho tới khi hiểu mới sang phần khác
Thứ bảy: Cam kết lên báo cáo tài chính mới kết thúc khóa học

Thứ tám: TIẾT KIỆM LÊN TỚI 60% THỜI GIAN, CÔNG SỨC CỦA BẠN KHI HỌC THEO LỚP, ĐẠT HIỆU QUẢ NGAY SAU KHÓA HỌC

gia sư kế toán
 

Tài liệu thực hành khóa gia sư kế toán kèm riêng theo yêu cầu

- Tài liệu học gồm
- Silde bài giảng + giáo trình
- Bộ chứng từ thực tế (Học viên có thể chọn học trên chứng từ của trung tâm hoặc trên chứng từ của học viên)
- Tài liệu sẽ được chuyển phát nhanh tới địa chỉ nhà bạn

Hình thức học kèm riêng kế toán:

Học thực hành trên chứng từ sổ sách thực tế của doanh nghiệp

Học viên được lựa chọn: Bên mình hoặc chứng từ bên bạn tùy bạn lựa chọn

Không giới hạn số buổi học, dạy lên báo cáo tài chính mới kết thúc khóa học

Có 2 hình thức học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu

- Học trực tiếp tại trung tâm

Học trực tiếp tại trung tâm:  Học viên tới các địa chỉ của trung tâm để học trực tiếp gồm 4 chi nhánh
⇒ Học kế toán thực hành tại Thanh Xuân
⇒ Học kế toán thực hành tại Long Biên
⇒ Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh
⇒ Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Chúng tôi tiếp nhận tại tất cả các địa điểm trên toàn quốc, có đội ngũ kế toán trưởng đã đồng hành hơn 10 năm qua trong quá trình đào tạo kế toán thực tế và gia sư kèm kế toán theo yêu cầu trên chứng từ gốc

- Học online:

Học online 1 kèm 1:
Học trực tuyến với giảng viên theo hình thức 1 kèm 1
Giảng viên gọi call video trong suốt buổi học
Học thực hành trên máy tính của bạn thông qua ultraview không khác gì phương pháp học trực tiếp
Mỗi buổi học kéo dài từ 1.5 -2 tiếng
Bạn được chủ động thời gian để sắp xếp lịch học

Xem thêm cách học online của khóa gia sư dạy kèm kế toán: Học kế toán online

Kết thúc khóa học gia sư kế toán đội ngũ phụ trách quản lý sẽ trực tiếp nghiệm thu với học viên lên báo cáo tài chính mới kết thúc
 

Thời gian học của khóa học gia sư dạy kế toán

Đối với khóa học gia sư dạy kế toán kèm riêng theo yêu cầu thì căn cứ vào trình độ của học viên, theo yêu cầu của học viên

Có đầy đủ cả 3 ca sáng, chiều, tối, mỗi buổi học 1,5 -2 tiếng

Có dạy cả ca học vào thứ 7, chủ nhật

gia sư dạy kế toán

Giảng viên Của KẾ TOÁN MINH VIỆT

- Đội ngũ 20 giảng viên hiện tại là các kế toán trưởng có kinh nghiệm từ 5 -12 năm kinh nghiệm thực tế chuyên làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng, và dịch vụ kế toán, đã từng làm báo cáo tài chính, dọn dẹp sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch, bất động sản đầu tư,..
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu có đầy đủ trình độ chuyên môn đáp ứng được về cả nghiệp vụ lẫn thực hành thực tế
- Đội ngũ giảng viên đã được đào tạo bài bản nghiệp vụ sư phạm để có thể truyền tải kiến thức tới học viên một cách hiệu quả nhất

- Chúng tôi khẳng định chất lượng giảng viên thông qua các thế hệ học viên, chất lượng thông qua trình độ chuyên môn trong suốt hơn 10 năm làm kế toán tại các doanh nghiệp

Cam kết sau khi hoàn thành khóa học gia sư kế toán

Học xong lập được báo cáo tài chính nghiệm thu mới kết thúc khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu:
- Học viên nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản
- Tự biết cách làm các loại tờ khai báo cáo thuế nộp qua mạng
- Thành thạo lên sổ sách lập báo cáo tài chính
- Biết cách kiểm tra sổ sách kế toán
- Thành thạo sử dụng excel hoặc phần mềm kế toán misa
- Biết cách in sổ sách kế toán phục vụ quyết toán thuế
- Biết cách cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp, được chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm giải trình quyết toán thuế
- Làm được tất cả các yêu cầu mà bạn đặt ra sau khóa học gia sư kế toán dạy kèm riêng theo yêu cầu

Ngoài các khóa học gia sư kế toán dạy kèm theo yêu cầu chúng tôi còn chuyên làm các gói dịch vụ khác cho các doanh nghiệp như

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

giảng viên gia sư kế toán trực tiếp làm dịch vụ kế toán thuế
==============
Mọi chi tiết liên hệ
KẾ TOÁN MINH VIỆT - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

GIA SƯ KẾ TOÁN - DẠY KÈM RIÊNG THEO YÊU CẦU

Giải pháp đào tạo kế toán thực tế cho người đi làm
ĐỘI NGŨ KẾ TOÁN TRƯỞNG NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM 
HỆ THỐNG  ĐÀO TẠO VÀ LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRÊN TOÀN QUỐC

Hotline: 0972 868 960 (call trực tiếp hoặc zalo)

CS1: 198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS3: Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh
CS4: Tô Vĩnh Diện - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TPHCM

Hệ thống các gia sư kế toán trực tiếp giảng tại trung tâm, hoặc online trên nhiều cơ sở khác như Minh Khai, Long Biên, Hà Đông, Từ Liêm, Bắc Ninh, Hải phòng, Thủ Đức, Bình Thạnh TPHCM...và tất cả các quận, tỉnh khác trên cả nước

 

dịch vụ báo cáo tài chính