Kiểm soát nội bộ là gì


Kiểm soát nội bộ là gì? Tại sao cần có kiểm soát nội bộ trong mỗi đơn vị? Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ?
Câu hỏi đề bài đưa ra ?
1. Kiểm soát nội bộ là gì?
2. Tại sao cần có kiểm soát nội bộ trong mỗi đơn vị?
3. Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ?
Chúng ta cùng tìm hiểu về các nội dung trên nhé

Kiểm soát nội bộ là gì?

Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra
kiểm soát nội bộ là gì
Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập trong một tổ chức, một đơn vị kinh tế

Tại sao cần có kiểm soát nội bộ trong mỗi đơn vị?

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ bao gồm:
- Bảo vệ tài sản của đơn vị:
Tài sản của đơn vị bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình, chúng có thể bị đánh cắp, lạm dụng vào những mục đích khác nhau hoặc bị hư hại nếu không được bảo vệ bởi các hệ thống kiểm soát thích hợp. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với các tài sản phi vật chất khác như sổ sách kế toán, các tài liệu quan trọng...
- Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin:
Thông tin kinh tế, tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết định của các nhà quản lý. Như vậy, các thông tin cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính xác và tin cậy về thực trạng hoạt động và phản ánh đầy đủ và khách quan các nội dung chủ yếu của mọi hoạt động kinh tế, tài chính.
- Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý:
Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế trong doanh nghiệp phải đảm bảo các quyết định và chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được tuân thủ đúng mức. Cụ thể, hệ thống kiểm soát nội bộ cần:
+ Duy trì và kiểm tra việc tuân thủ các chính sách có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp;
+ Ngăn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai phạm và gian lận trong mọi hoạt động của doanh nghiệp;
+ Đảm bảo việc ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác cũng như việc lập báo cáo tài chính trung thực và khách quan.
- Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý
Các quá trình kiểm soát trong một đơn vị được thiết kế nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết các tác nghiệp, gây ra sự lãng phí trong hoạt động và sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp.

Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ?

Một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các yếu tố chính sau:
- Môi trường kiểm soát: Là những nhận thức, quan điểm, sự quan tâm và hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị. Môi trường kiểm soát có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của các thủ tục kiểm soát. Môi trường kiểm soát mạnh sẽ hỗ trợ đáng kể cho các thủ tục kiểm soát cụ thể. Tuy nhiên, môi trường kiểm soát mạnh không đồng nghĩa với hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh. Môi trường kiểm soát mạnh tự nó chưa đủ đảm bảo tính hiệu quả của toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Hệ thống kế toán: Là các qui định về kế toán và các thủ tục kế toán mà đơn vị được kiểm toán áp dụng để thực hiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Các thủ tục kiểm soát: Là các quy chế và thủ tục do Ban lãnh đạo đơn vị thiết lập và chỉ đạo thực hiện trong đơn vị nhằm đạt được mục tiêu quản lý cụ thể:
+ Lập, kiểm tra, so sánh và phê duyệt các số liệu, tài liệu liên quan đến đơn vị;
+ Kiểm tra tính chính xác của các số liệu tính toán;
+ Kiểm tra chương trình ứng dụng và môi trường tin học;
+ Kiểm tra số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết;
+ Kiểm tra và phê duyệt các chứng từ kế toán, tài liệu kế toán;
+ Đối chiếu số liệu nội bộ với bên ngoài;
+ So sánh, đối chiếu kết quả kiểm kê thực tế với số liệu trên sổ kế toán;
+ Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với các tài sản và tài liệu kế toán;
+ Phân tích, so sánh giữa số liệu thực tế với dự toán, kế hoạch.
- Kiểm toán nội bộ: Bộ máy kiểm toán thực hiện chức năng kiểm toán trong phạm vi đơn vị, phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ đơn vị. Do mục tiêu được giới hạn ở phạm vi nội bộ đơn vị nên bộ máy này thường chỉ bao gồm những kiểm toán viên nội bộ
Trên đã trình bày cả ba câu hỏi Kiểm soát nội bộ là gì? Tại sao cần có kiểm soát nội bộ trong mỗi đơn vị? Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ? trong phần nội dung học của nguyên lý kế toán dành cho người mới học
Chúc các bạn thành công !
Bạn nào chưa biết gì về kế toán, mất gốc kế toán, có thể tìm hiểu khóa học kế toán tổng hợp thực hành của chúng tôi được giảng dạy bởi đội ngũ kế toán trưởng chuyên làm dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy không chỉ có các khóa học kế toán trực tiếp mà còn tổ chức các khóa học kế toán thực hành online 1 kèm 1
 
dịch vụ báo cáo tài chính